บุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการบริการผู้ประกอบการ นักจัย และนักศึกษา ทีมเราพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคชุมชนท้องถิ่นด้วยฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้

ผู้บริหาร

รศ.ดร. ศราวุธ ปาลิโภชน์

รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกสินทร์ กาฬรัตน์

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ

คุณณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา (พลอย)

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
0 7567 3576
natnicha.ua@wu.ac.th

ฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด (ดี)

ผู้จัดการฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
0 7567 3579
sukimplee.ni@wu.ac.th

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ (ปัตน์)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 3580
sudarat.ma@wu.ac.th

คุณทวินันท์ ตักชะเลง (ตูน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 7567 2922
tawinan.ta@wu.ac.th

ฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ

คุณฝนทิพย์ หนูอุดม (แข)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 3578
fontip.nu@wu.ac.th

คุณนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์ (เอกซ์)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2917
nattatip.ch@wu.ac.th

คุณพิมพ์ชนก แมนเมือง (พิมพ์)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2959
pimchanok.ma@wu.ac.th

คุณนูรีฮะห์ บูละ (นูรี)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2918
nureehah.bl@wu.ac.th

คุณแพรทอง จินดาวงศ์ (แพร)

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2921
praethong.jn@wu.ac.th

คุณวนิดา พรประสิทธิ์ (มุก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 7567 2917
wanida.pr@wu.ac.th

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

คุณณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา (พลอย)

ผู้จัดการสำนักงาน
0 7567 3576
natnicha.ua@wu.ac.th

คุณกุลกนก พัฒนศิลป์ (แมว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (การเงิน)
0 7567 3570
kunkanouk.pa@wu.ac.th

คุณเรณู มีสิทธิ์ (เรย์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บัญชี)
0 7567 3573
renoo.me@wu.ac.th

คุณผกากรอง ทองแกมนาค (หญิง)

เจ้าหน้าที่เลขานุการและธุรการ
0 7567 3574
pakakrong.th@wu.ac.th

คุณคณาทิพย์ แพเรือง (ควีน)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (การเงิน)
0 7567 3586
Scroll to Top