บุคลากร

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านการบริการผู้ประกอบการ นักจัย และนักศึกษา ทีมเราพร้อมสนับสนุน ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่ระบบเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคชุมชนท้องถิ่นด้วยฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้

ฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ

Scroll to Top