เสาวคนธ์ ใจต๊ะมา

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-2963
saowakon.ja@wu.ac.th

 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คุณเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา จบการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หลังสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมของบริษัทเอกชนรับจ้างผลิตในเครือบริษัทประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์ทักษะทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ควบคุมและดูแลสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม ในรูปแบบชงดื่ม ยาเม็ด และซอฟท์เจลแคปซูล (Softgel Capsules) หลังจากนั้นในปี 2560 ได้เข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม (Strengthen Laboratory) และส่วนแผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Industrial Research and Development RD Facility Boost Up) โดยทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับนักวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์ด้านยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

Scroll to Top