ภัคปภัสร์ รุจิรัชก่อพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7567-2916
chadaporn.ch@wu.ac.th

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คุณภัคปภัสร์ รุจิรัชก่อพงศ์ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และได้ฝึกสอนที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นเวลา 1 ปี หลังจบการศึกษาได้เริ่มทำงานที่โรงเรียนวิทยานุเคราะห์ ในตำแหน่งครูผู้สอน เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนอำเภอลานสกาสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0 เป็นเวลา 1 ปี ก่อนเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2561 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป ทำหน้าที่บริการงานสารบรรณ งานประสานงาน งานนัดหมาย งานการเงิน งานรายงาน และกรรมการ 5 ส

Scroll to Top