5ส Green

โครงการ 5ส อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างคณะกรรมการ

แผนผังพื้นที่

เป้าหมายการดำเนินกิจกรรม

แผน & ผล

มาตรฐาน

รูปกิจกรรม

ผลคะแนน Self Audit

ผลการตรวจประเมิน

Scroll to Top