พี่แจ๊ส

แสงนภา ตันสกุล

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-2927
tsangnap21@gmail.com

ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คุณแสงนภา ตันสกุล จบการศึกษาหลักสูตรการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ต่อมาเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากนั้นได้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช พร้อมกับศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา ก่อนร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2558 ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ทำหน้าที่เจรจาธุรกิจ (Business Negotiation) จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ/สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารสัญญา

Scroll to Top