ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ
Innovation Design Center, IDC
บริการพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งให้เข้าถึงกลุ่มลุกค้าของคุณมากยิ่งขึ้น
ดูเพิ่มเติม
Previous slide
Next slide

innovation
design center

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการในระดับสากล​

SERVICES

INNOVATION DESIGN CENTER

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยจุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการในระดับสากล​

เครื่องหมายการค้า

อัตลักษณ์องค์กร

กล่องบรรจุภัณฑ์

กระปุก/หลอด (เครื่องสำอาง)

ซองฟอยล์, ถุงกระดาษ

ขวด, กระปุกอาหาร

สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

Banner Online

ไวนิล, โปสเตอร์

โบรชัวร์/แผ่นพับ, ใบปลิว, นามบัตร

X-stand, Backdrop

สมุด, หนังสือ

บริการพัฒนาเว็บไซต์

บริการถ่ายรูป

บริการให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการให้บริการ

เสนอ Concept Design

เสนอราคา

ชำระค่าบริการ 50%

ออกแบบ
ยืนยันแบบ

ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

ส่งมอบไฟล์

แบบประเมินความพึงพอใจ

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

Innovation Design Center, IDC

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel : 0-7567-2963