อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Walailak University
Science and Technology Park

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ การปรับปรุงโรงงานเพื่อขอกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน
ท่านสามารถเข้าถึงทีมสนับสนุนของเรา ผู้เชี่ยวชาญ และทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยงของท่านในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับภาคเอกชน

สนับสนุนห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ท่านสามารถลดต้นทุนด้านห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทีมีศักยภาพของเรา ค้นหาห้องปฏิบัติการและเครื่องมือได้ที่นี่

learn more

สนับสนุนงานวิจัยและนักวิจัย

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ โดยการทำงานร่วมกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า 20 ศูนย์ และนักวิจัยจากสถาบันอื่น ๆ พร้อมรับทุนสนับสนุนบางส่วนจากภาครัฐ

learn more

สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและทุนสนับสนุนจากภาครัฐ

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการลดต้นทุน ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข็มแข็งอย่างยั่งยืน ท่านเข้าถึงทีมสนับสนุนของเรา ผู้เชี่ยวชาญ และทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อลดความเสี่ยง

learn more

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลองทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Click

Counters

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เรามีความพร้อมทางด้านทรัพยากรและพร้อมนำท่านสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

นักวิจัย

ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

ผู้ประกอบการ

Idea

สำหรับนักวิจัยและนักประดิษฐ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นทำงานเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัย นักประดิษฐ์ และภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่ผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริงและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ

ที่ปรึกษาสำหรับภาคเอกชน

เรามีโจทย์ปัญญาจากภาคเอกชนที่ต้องการความเชี่ยวชาญจากท่าน ตั้งแต่เรื่องการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การปรับปรุงกระบวนการผลิต การตลาด บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย หากท่านสนใจเป็นที่ปรึกษาให้กับภาคเอกชน ลองเข้ามาดูโครงการของเราที่นี่

GET STARTED

วิจัยร่วมกับภาคเอกชน

สนใจเรียนรู้โจทย์วิจัยจากภาคเอกชนและมองหาทุนและทีมงานสนับสนุนเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ และทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิดผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง และนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมกับทีมสนับสนุนของเราได้ที่นี่
.

GET STARTED

ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

หากท่านมีผลงานวิจัยที่อยากต่อยอดเชิงพาณิชย์ สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรุณาเข้ามาคุยกับเราที่นี่ 
.
.

GET STARTED

พัฒนาธุรกิจจากผลงานวิจัย

หากท่านมีผลงานวิจัยที่ต้องการผลิตและจำหน่าย หรือต้องการพัฒนาเป็นธุรกิจเกิดใหม่ ลองพูดคุยกับทีมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีถึงระเบียบและแนวทางสนับสนุนได้ที่ฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
.

GET STARTED
ชวนมากระชากไอเดียใหม่ๆได้ที่

Walailak Co-working Space

ถ้าคุณคือคนที่มีความฝัน มีไอเดีย อยากประสบความสำเร็จไปพร้อมกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชวนมาเป็นสมาชิกกับเรา เพียงเท่านี้ ท่านจะได้สิทธิใช้ฟรี ทั้งพื้นที่ เครื่องพิมพ์สามมิติ และ เครื่อง Laser Cutter

ค้นหาเรา

จองใช้พื้นที่ Walailak Co-working Space 

นักศึกษาอยากโตเป็นผู้ประกอบการ
Walailak Entrepreneurship Development Academy
WEDA

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านกิจกรรม Startup Boot Camp, Startup Talk, WEDA Club, Startup Thailand League

Startup Talk

เป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ ผ่าน กิจกรรม Startup Initiative, Startup Talk, Walailak DEMO Day โดยมีการจัดกิจกรรมทุกเทอม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอด

Startup Boot Camp

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยมี Design Thinking, Lean Canvas สำหรับหาความเป็นไปได้ของธุรกิจ นอกจากนี้ยังมี Coach คอยให้คำแนะนำในการคิด Business Model พร้อมกับลงมือทำได้จริง

Researh to Market

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถนำเทคโนโลยีหรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัย มาหาความไปได้ทางธุรกิจผ่านกิจกรรมอบรมและเข้าร่วมเวทีการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

Startup Thailand League

เป็นเวทีการนำเสนอไอเดียธุรกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อขอทุนสนับสนุนในการพัฒนา Prototype จำนวนเงิน 50,000 บาท มีเวลาในการนำเสนอเพียง 7 นาที 

ข่าวสาร

ติดตามข่าวกิจกรรมอบรม และ ข่าวแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

📌ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Frontier in Food #2 The Production and Applications of Probiotics in Food”

📣 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆจาก FoodInnopolis ค่ะ 📌ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม “Frontier in Food #2 The Production and Applications of Probiotics in Food” ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food[…]

Read more

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่องสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia Pseudomattei

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่องสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkholderia Pseudomattei คำขอเลขที่ 1903001671 ยื่นคำขอเมื่อ 17 มิถุนายน 2562 ผู้คิดค้น คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ข้อมูลผลงาน: โรคเมดิออยโดสิสจากการติดเชื้อแบคทีเรีย B.pseudomallei การดำเนินโรคเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมีความรุนแรงสูง ถูกจัดไว้ในกลุ่มโรคที่สามารถนำไปก่อการร้ายทางชีวภาพได้ เนื่องจากโรคนี้มีลักษณะอาการทางคลีนิกที่ไม่จำเพาะและมีลักษณะอาการคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆ โดยการวินิจฉัยจำเป็นต้องใช้การเพาะเลี้ยงเชื้อและการระบุเชื้อได้ต้องใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 3-5 วัน อาจทำให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างล่าช้าหรืออาจทำให้ใช้วิธีการรักษาไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารใหม่สำหรับเลี้ยงเชื้อและคัดแยกเชื้อแบคทีเรีย B.pseudomallei โดยการใช้วิทยาการทางจุลชีววิทยาในการผลิต[…]

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวด “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research Market R2M)”

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมการประกวด “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market R2M)”  การประกวดแผนธุรกิจจากงานวิจัย  โดยนักศึกษาเป็นผู้เข้าแข่งขัน และมีอาจารย์เจ้าของผลงานวิจัยเป็นที่ปรึกษาร่วมกับทีมพี่เลี้ยงที่มากประสบการณ์  เพื่อพัฒนางานวิจัยให้ดีขึ้นและเพิ่มโอกาสการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  และนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์และมิตรภาพใหม่ๆในการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยบนเวทีระดับประเทศ  ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการเติบโตไปสู่เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถ Dowlond ใบสมัครได้แล้ววันนี้ที่ http://gg.gg/ehm53 หรือสามารถขอรับใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณปอร์ – กัตติกา   แพรกทอง ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Read more
WALAILAK UNIVERSITY SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 
โทรศัพท์  0 7567 3574 – 80  โทรสาร  0 7567 3572

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของเรา