อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนให้เข้าถึงองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ในขณะเดียวกัน เรายังทำหน้าที่ขับเคลื่อนให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสามารถถูกนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงด้วย โดยมีภาครัฐให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบนให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการของเรา

Services

การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน

บริการสนับสนุนด้านการเงินในการนำการวิจัยและเทคโนโลยีไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ...

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

บริการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงออกแบบ ...

การบริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ บริการวิจัยและทดสอบทางห้องปฏิบัติการ...

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การถ่ายทอดเทคโนโลยี...

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อดิจิทัล และเวปไซต์...

การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

บริการให้คำปรึกษาเพื่อหาความต้องการของลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ นำผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด อบรมพัฒนาทักษะทางธุรกิจ...

การพัฒนาผู้ประกอบการ

บริการจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาด้านการตลาด การพัฒนาแผนธุรกิจ การนำวิทยาศาสตร์ การยกระดับวิสาหกิจ...

ข่าวสาร

News

ทรัพย์สินทางปัญญา
🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย“แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)”🏆🏆

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology

Read More »
ทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking

Read More »
ทรัพย์สินทางปัญญา
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ติดปีกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ ซีซั่น 2”

🌻🦅มาแล้วววจ้าาาา มาร่วมติดปีกกับพวกเรา🌻🦅 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม “ติดปีกธุรกิจพิชิตความสำเร็จ

Read More »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบประเมินความพึงพอใจ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ : ADMIN 90.3%
การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา : WEDA 95.07%
การบ่มเพาะธุรกิจ : WIC 91.8%
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ : IDC 94.37%
การส่งเสริมความร่วมมืออุตสหกรรม : OIL 94.42%
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี : TLO 87.55%
0
TOTAL