หน่วยงานพันธมิตร

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการนักวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยเชิงพาณิชย์ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ดังต่อไปนี้

หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานสตาร์ทอัพ

หน่วยงานนานาชาติ

หน่วยงานกลุ่มองค์กร

หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานกลุ่มทุน

Scroll to Top