ร่วมงานวิจัยกับ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ออกแบบขั้นตอนการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนรวมทั้งแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนไว้ดังต่อไปนี้

ผู้ประกอบการ
แจ้งความประสงค์ / โจทย์วิจัย (ต่อผู้ประสานงาน)
อุทยานวิทย์ฯ
กับผู้ประกอบการและนักวิจัย
ประสานงาน / จัดหานักวิจัย / นัดประชุมหารือร่วมกัน (ภายใน 14 วันทำการ)
 1. แบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล : คลิก
 2. แบบฟอร์ม-ข้อตกลงสำหรับสัญญาวิจัย : คลิก
นักวิจัย
จัดทำและส่งข้อเสนอโครงการ (ภายในไม่เกิน 14 วันทำการ หรือตามที่ตกลงกัน)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ : คลิก

ผู้ประกอบการ
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ภายใน 14 วันทำการ)
อุทยานวิทย์ฯ
กับผู้ประกอบการและนักวิจัย
นัดประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนทำร่างสัญญา (ภายใน 7 วันทำการ)

แบบฟอร์มร่างสัญญาวิจัย 

 1. แบบฟอร์มบันทึกความร่วมมือ MOU : คลิก
 2. แบบฟอร์มบันทึกความร่วมมือ MOA : คลิก
 3. แบบฟอร์มสัญญาวิจัย ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงานตีพิมพ์ (OH10) : คลิก
 4. แบบฟอร์มสัญญาวิจัย ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีผลงานตีพิมพ์ (OH15) : คลิก
 5. แบบฟอร์มสัญญาวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกัน (OH10) : คลิก
 6. แบบฟอร์มสัญญาวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาของ มวล (OH10) : คลิก
 7. แบบฟอร์มสัญญาวิจัย ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั้งหมด (OH15) : คลิก
อุทยานวิทย์ฯ
เสนอร่างสัญญา / ผู้มีอำนาจลงนาม (ภายใน 30 วันทำการ)

เอกสารประกอบ

 • สัญญาวิจัย/MOU/MOA
 • หนังสือจดทะเบียนบริษัท

การดำเนินงาน

 • นิติกรตรวจสอบความถูกต้องสัญญาวิจัย/MOU/MOA
 • ผู้มีอำนาจทั้ง 2 ฝ่ายลงนามในสัญญาวิจัย/MOU/MOA
ผู้ประกอบการ
โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีเลขที่  828-1-14776-8
ธนาคารกรุงไทย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

และนำส่งสลิปการโอนให้เจ้าหน้าที่อุทยานวิทย์ฯ
แบบฟอร์มอนุมัติทุนวิจัย : คลิก

นักวิจัย
ขออนุมัติดำเนินโครงการ, เบิกจ่ายงบประมาณ, และขึ้นทะเบียนงานวิจัย :

***หมายเหตุ : สรุประยะเวลาการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. เบิกเงินและจ่ายเงินให้นักวิจัย ภายใน 15-25 วันทำการ
 2. ขึ้นทะเบียนงานวิจัย ภายใน 22 วันทำการ

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top