ผกากรอง ทองแกมนาค

เจ้าหน้าที่เลขานุการและสารบรรณ
0 7567 3574
pakakrong.th@wu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

คุณผกากรอง ทองแกมนาค หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้เริ่มทำงานที่ บริษัท ศรีชลธร จำกัด ในตําแหน่ง พนักงานธุรการและเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้น ได้โอนย้ายเข้าทำงานที่ บริษัท องค์อร จำกัด ในตําแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป เป็นเวลา 2 ปี และได้เข้าร่วมงานกับ อุทยานวิทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2562 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการและสารบรรณ)

Scroll to Top