พรรษกร ฉันทวีโรจน์

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-3575
npatsako@wu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ ปัจจุบันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รับผิดชอบงานให้บริการคำปรึกษาและการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนการวางแผนและยุทธศาสตร์ของฝ่าย

เริ่มต้นปฏิบัติงานด้านทรัพย์สินทางปัญญามาตั้งแต่ปี 2551 ผ่านการสอบวัดความรู้และขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตรประเภท ก ใบอนุญาตเลขที่ 2610 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีประสบการณ์ด้านการยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะเป็น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าแก่บุคลากรและภาคเอกชน มากว่า 10 ปี ทั้งยังผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

Scroll to Top