คณาทิพย์ แพเรือง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (การเงิน)
0 7567 3586
khanatip.pa@wu.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต  การเงิน วิชาโท สาขาการตลาด
สถาบัน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คุณคณาทิพย์ แพเรือง กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัย รามคำแหง หลังจากสำเร็จการศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เริ่มทำงานที่ บริษัท ทีที แอนด์ ที จํากัด (มหาชน) ในตําแหน่ง พนักงานการเงิน ด้านตรวจจ่ายการเงิน เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้น ได้เข้าทำงานที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) BEM ในตําแหน่ง ซุปเปอร์ไวเซอร์ สายงาน การเงิน เป็นเวลา 5 ปี และได้เข้าร่วมงานกับ อุทยานวิทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2566 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การเงินและบัญชี (การเงิน)

Scroll to Top