English EN Thai TH

ประกาศ

ประกาศ

อาจารย์หรือนักวิจัย

เปิดรับสมัครอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อคัดเลือกเข้าสู่โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 10 (RESEARCH TO MARKET 10th)