ภคกุล ทวีวรรณ

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

       นางสาวภคกุล ทวีวรรณ จบการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งสมัยเรียนนั้นเป็นนักกิจกรรมตัวยง เป็นแกนนำจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่ายอาสาพัฒนาช่วยเหลือน้องๆ ในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสมากมาย เคยมีโอกาสเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการประชุมแลกเปลี่ยนด้านการเป็นผู้นำในต่างประเทศ ส่งผลให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มีการวางแผนและบริหารจัดการหน้าที่ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
        ได้มาเริ่มต้นทำงานที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2560 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (Ecosystem) ภายในมหาวิทยาลัย คอยส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ ดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาขีดความสามารถและสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ เช่น การจัดทำแผนธุรกิจ การตลาด การเงิน การเตรียมความพร้อมในการขอทุนสนับสนุน ฯลฯ รวมถึงเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพรายใหม่ ให้สามารถจัดตั้งธุรกิจได้จริง เติบโต และประสบความสำเร็จ

Scroll to Top