วนิดา พรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 7567 2917
wanida.pr@wu.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สำนักวิชาการจัดการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาววนิดา พรประสิทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจที่พัก) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้เข้าร่วมโครงการ work based learning และสหกิจศึกษาในเครือโรงแรมชั้นนำ เช่น Le meridian Phuket, Mercure samui chaweng tana, Intercontinental koh Samui resort, SALA samui choengmon beach หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เริ่มงานที่ SALA samui choengmon beach ในตำแหน่ง Guest relations และพนักงานต้อนรับของโรงแรมแลคอนนอนบาย และในปี 2562 ได้รับโอกาสเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการ) จนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top