รูปบุคลากร

จตุพร สุทธิพันธ์

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-2963
jatuporn.su@mail.wu.ac.th

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ธุรกิจอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คุณจตุพร สุทธิพันธ์ ทำงานในการวิเคราะห์ วินิจฉัยเบื้องต้นของธุรกิจและการแก้ปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ร่วมกับนักวิจัย มีประสบการณ์การทำงานดังนี้
2542– 2544 ทำหน้าที่เป็นนักวิชาการอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดูแลงานสำรวจและศึกษาสภาพปัญหาความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ประสานงานเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสญี่ปุ่นและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
2544 – 2558 ทำหน้าที่เป็นรองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ดูแลให้คำปรึกษาและพัฒนาหลักสูตรการอบรม กระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Food Safety ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม มากกว่า 400 ครั้ง เช่น บจก. ออลล์เทรนนิ่ง บจก.ไทยโอลีโอเคมี บจก.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน บจก. ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ บจก.น้ำตาลมิตรผล บจก.ลัคกี้ยูเนี่ยนฟู้ดส์ บจก.ไทยโอลีโอเคมี บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท บจก.โออิชิ เทรดดิ่ง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ยังดูแลโครงการอื่นๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการส่งเสริมการจัดทำระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามคุณภาพ (โครงการย่อยในชุดโครงการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญไทย ปี 2545-2547) และ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจรับรองอาหารฮาลาล ปี 2557-2558 ฯลฯ
ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ได้ร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูแลและประสานงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการผลิต บรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า จำนวนมากกว่า 40 ราย และทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และผู้จัดการความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร

Scroll to Top