สุดารัตน์ มานะจิตต์

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 3580
sudarat.ma@wu.ac.th

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบัน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสุดารัตน์ มานะจิตต์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลังจากนั้นได้เริ่มทำงานที่บริษัท Pattani Food Industries Co.,Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋องส่งออก โดยตำแหน่งที่เข้าไปทำนั้นเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ต่อมาก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2561 ในสังกัดของฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจ และปัจจุบันได้ทำงานอยู่ในฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งดูแลในส่วนงานพัฒนาผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น รวมถึงการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน

Scroll to Top