ทวินันท์ ตักชะเลง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
075-672922
Tawinan.ta@wu.ac.th

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการสำนักงาน
สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณทวินันท์ ตักชะเลง จบการศึกษาปริญญาในระดับปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลังจากจบการศึกษาได้เริ่มทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข ในกรมต่างๆของกระทรวงฯ ซึ่งได้รับผิดชอบทั้งทางด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และในระหว่างการทำงานก็ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนเมื่อปลายปี พ.ศ.2564 ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ทำหน้าที่ดูแลงานสารบรรณ งานประสาน งานนัดหมาย งานรายงาน งานการเงิน งานจัดซื้อจัดจ้าง และกรรมการ 5ส

Scroll to Top