รูปบุคลากร

ไกรสร นิลอาสน์

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-3588, 0-7567-3571
kraison.ni@wu.ac.th

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการพลังงาน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณไกรสร นิลอาสน์ จบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มทำงานในตำแหน่ง Design Engineering มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมออกแบบ 2D 3D และโปรแกรม Simulation วิเคราะห์การอกแบบ จากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน ทำงานวิจัยในด้านการนำน้ำมันพืชมาผสมกับน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ในเรือประมง หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้ทำหน้าที่นักวิจัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (สลท.) ให้ความรู้เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย ก่อนเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2559 ในตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี (ITA) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and technology assistance program, ITAP) ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปพัฒนาขีดความสามารทางเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรม

Scroll to Top