ฝนทิพย์ หนูอุดม

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 3578
fontip.nu@wu.ac.th

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณฝนทิพย์ หนูอุดม หลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร-เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เริ่มทำงานที่บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา ในตำแหน่ง Production Supervisor ทำหน้าที่บริหารจัดการ วางแผน ควบคุมและติดตามการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย และได้โยกย้ายไปทำงานในฝ่ายประกันคุณภาพอาหาร (QA) ทำหน้าที่ประกันคุณภาพของวัตถุดิบก่อนการผลิตและผลิตภัณฑ์สุดท้าย (Finish Product) จากนั้นเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอุสาหกรรมเกษตร-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “Production and characterization of red-fleshed fresh-cut mangosteen” จากนั้นในปี 2561 มีโอกาสเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านธุรกิจให้สามารถเติบโต เกิดการจ้างงานและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

Scroll to Top