ซูกิมพลี หนิจิบุลัด

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
0 7567 3579
sukimplee.ni@wu.ac.th

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจบการศึกษา ได้มีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท อาบาคัส ดิสทริบิวชั่น จำกัด บริษัทด้าน Airline Reservation ตำแหน่ง Software Engineer จากนั้นได้ตัดสินใจมาทำงานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี พ.ศ. 2554 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในงานบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้สร้างผู้ประกอบการใหม่มาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 20 ราย
ปัจจุบัน ทำหน้าที่ดูแลงานผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่นการอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยี การจัดตั้งหน่วยธุรกิจเพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมภายใต้ระเบียบของมหาวิทยาลัย และการจดจัดตั้งธุรกิจใหม่

Scroll to Top