รูปบุคลากร

ศิรินญา ถุงทอง

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณศิรินญา ถุงทอง จบการศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านชีวเวชศาสตร์ เน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณศิรินญา ทำงานเป็นนักวิจัยอิสระเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม ก่อนเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2563 ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการเคลื่อนย้ายกำลังคนของภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน (Talent mobility) และผู้จัดการความร่วมมือภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับนักวิจัยทางด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร กัญชา กัญชง และกระท่อม และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Scroll to Top