ธีติมา ฉ้วนเจริญ

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 3578
theetima.ng@mail.wu.ac.th

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณธีติมา ฉ้วนเจริญ หลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เริ่มทำงานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจฝ่ายพัฒนาระบบบริหารร้านค้า (POS & SC) และโยกย้ายไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบริหารมาตรฐานระบบร้านคุณภาพ ซึ่งพัฒนาศักยภาพตนเองโดยศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุน 4 ธุรกิจร้านสะดวกซื้อในไทย (เซเว่นอีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, มินิ บิ๊กซี) จากนั้นในปี 2553 มีโอกาสเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจให้สามารถแข่งขันเติบโตเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่

Scroll to Top