ปริชาติ บุญเกิด

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-2959
parichart.bo@wu.ac.th

 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ครุศาสตร์การออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณปริชาติ บุญเกิด จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาเกระบัง คณะครุศาตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาครุศาตร์สถาปัตยกรรมและการอกแบบ หลังสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มทำงานตำแหน่งGraphic Design ของบริษัท Amsel Nutraceutical มีประสบการณ์ทักษะทางด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารเสริม ออบแบบและควบคุมการผลิตบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในรูปแบบชงดื่ม ยาเม็ด จากนั้นในปี 2560 เข้าทำงานเป็น Creative Support ที่ World Vision Foundation of Thailand มีประสบการณ์ทางด้าน Event, Exhibition, Learning, Article, Booth ปี 2562 ได้เข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (Innovation Design Center, IDC) โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและออกแบบ Packaging LOGO & CI DESIGN และประสานโรงงานผลิตต้นแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการนำไปทดลองตลาด

Scroll to Top