Contact พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยร่วมกับเอกชน

มะลิสา จันทร์เพชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0-7567-2929
malisa.ca@mail.wu.ac.th

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณมะลิสา จันทร์เพชร จบการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทควบคู่กับการเป็นผู้ช่วยวิจัยในด้านการลดเวลาการอบแห้งไม้ยางพาราในอุตสาหกรรม
หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณมะลิสา ทำงานเป็นผู้ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ก่อนเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และผู้จัดการการความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับนักวิจัย ทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร กัญชง กัญชา และกระท่อม และการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม

Scroll to Top