นัฏถพร วุฒิสิทธิ์

ผู้จัดการโครงการ
0-7567-2916
nattaporn.wu@wu.ac.th

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  เทคโนโลยีทางอาหาร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอาหาร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณนัฏถพร วุฒิสิทธิ์ ตอนกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย ในการเตรียมพร้อมอุปกรณ์ เอกสาร ในการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารให้กับบริษัทต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของหน่วยแป้งและน้ำตาล คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ดูแลและประสานงานโครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ 17025 ของโรงงานน้ำตาลหลายแห่ง ต่อมาได้เข้าทำงานที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 2555 ด้วยตำแหน่งที่ปรึกษาเทคโนโลยี สังกัดหน่วยงาน ITAP และปัจจุบันทำหน้าที่ผู้จัดการศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ ได้ทำงานในส่วนบริหารโครงการแบบ Area based การจัดอบรม และการพัฒนาเบื้องต้นในหัวข้อต่างๆที่เป็นความสนใจของผู้ประกอบการและชุมชน ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Scroll to Top