แพรทอง จินดาวงศ์

ผู้จัดการโครงการ
0 7567 2921
praethong.jn@wu.ac.th

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณแพรทอง จินดาวงศ์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ หลังสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มทำงานตำแหน่ง Production Supervisor ของบริษัทวงศ์บัณฑิต จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี มีประสบการณ์ทักษะทางด้านการควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR จากนั้นในปี 2562 เข้าทำงานเป็น Data Analyst ที่ สหกรณ์นิคมอำเภอพนม จ.สุราษฎร์ธานี มีประสบการณ์การวิคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในปี 2562 ได้เข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนักศึกษา (WEDA) โดยทำหน้าที่ สร้างระบบนิเวศผู้ประกอบการนักศึกษา ให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาและประสานกับแหล่งทุน ในปี 2563 ด้วยความสามารถทางด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรที่โดดเด่น จึงได้ทำงานใน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และสร้างความโดดเด่นให้แก่องค์กรจนถึงปัจจุบัน

Scroll to Top