ผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2567
ณ ปัจจุบัน

สรุปผลตามตัวชี้วัด (รายไตรมาส)

  • ไตรมาสที่ 1 : คลิกรายละเอียด
  • ไตรมาสที่ 2 : คลิกรายละเอียด
  • ไตรมาสที่ 3 : คลิกรายละเอียด
  • ไตรมาสที่ 4 : คลิกรายละเอียด

สรุปผลตามตัวชี้วัด (5 เดือน และ 11 เดือน)

  • รอบ 5 เดือน : คลิกรายละเอียด
  • รอบ 11 เดือน : คลิกรายละเอียด
ปีงบประมาณ 2566

สรุปผลตามตัวชี้วัด (รายไตรมาส)

สรุปผลตามตัวชี้วัด (6 เดือน และ 10 เดือน)

ปีงบประมาณ 2565

สรุปผลตามตัวชี้วัด (6 เดือน และ 10 เดือน)

สรุปผลการใช้งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2564

สรุปผลภาพรวมปี 64 : คลิกรายละเอียด
สรุปผลตามตัวชี้วัด ปี 64 : คลิกรายละเอียด
สรุปผลการใช้งบประมาณ ปี 64 : คลิกรายละเอียด

ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลภาพรวมปี 63 : คลิกรายละเอียด

“โครงการจัดตั้งโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหาร”

  • ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อของบประมาณในการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน ปีงบประมาณ 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งองค์ประกอบของอาคารมีแผนการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปอาหารสำหรับให้บริการผู้ประกอบการในการเข้ามาใช้บริการทดลองผลิตสินค้า เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีมูลค่าการลงทุนสูงให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ด้วย เพื่อให้การออกแบบโรงงานตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการในพื้นที่มากที่สุด จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ จำนวน 10 สถานประกอบการ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน เป็นต้น จากการพูดคุยและร่วมแสดงความคิดเห็น พบว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีอายุการเก็บรักษาที่เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะสามารถขยายช่องทางการจำหน่ายให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังขาดความพร้อมด้านเครื่องจักร สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารที่จะนำมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

  • ผลจากการมีส่วนร่วม

จากข้อมูลของผู้ประกอบการ จะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีด้านอาหารเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ อาทิเช่น การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมทานด้วยเครื่อง Retort การรักษาคุณภาพของอาหารทะเลแช่แข็งด้วยเทคโนโลยีแช่เยือกแข็งอย่างรวดเร็ว (IQF) ด้วยเครื่อง Air Blast Freezer เป็นต้น แต่เนื่องจากเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีราคาแพงและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยยังไม่สามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเทคโนโลยีดังกล่าวได้

  • การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงเสนอให้จัดตั้ง “โรงงาต้นแบบแปรรูปอาหาร” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยในเขตภาคใต้ตอนบนสามารถเข้าถึงเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิเช่น 1. เครื่อง Retort 2. เครื่อง Air Blast Freezer 3. เครื่อง Pasturizer 4. เครื่อง Freeze Dryer 5. เครื่อง Microwave Vacuum Dryer เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการให้คำปรึกษา วิเคราะห์ทดสอบ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นต้น

7. จำนวนการให้บริการ

0 คน
ปีงบ 64
0 คน
ปีงบ 65
0 คน
ปีงบ 66 (6 เดือน)

8. แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

0 %
ปีงบ 64
0 %
ปีงบ 65
0 %
ปีงบ 66 (6 เดือน)
Contact

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา (พลอย)
0 7567 3576 , 3574
natnicha.ua@wu.ac.th

Scroll to Top