ณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา

รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ
075673576
Natnicha.ua@mail.wu.ac.th

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด
สถาบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด (MBA)
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

คุณณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา หลังจบมหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) MBA ได้เข้าทำงานที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด และย้ายไปทำงานที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่จัดซื้อ ก่อนจะย้ายไปทำงานที่บริษัท บีซีจี จำกัด ตำแหน่งจัดซื้อและการเงิน และบริษัท วิณพา จำกัด เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตามลำดับ หลังจากนั้นได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีโอกาสเข้าร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์ สำกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไปและธุรการ จนถึงปัจจุบัน เป้าหมายสุงสุดคือพัฒนางานภาพรวมให้เกิดความคล่องตัวสูงสุด พร้อมเป็นเบื้องหลังในการส่งเสริมผู้ประกอบการและนักวิจัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุงงานด้วยการ (LEAN) ลดงาน ลดเวลา ลดความสูญเสีย เพื่อเพิ่มงาน เพิ่มงบประมาณ เพิ่มความมั่นคงอย่างยั่งยืน

Scroll to Top