เรณู มีสิทธิ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (บัญชี)
0 7567 3573
renoo.me@mail.wu.ac.th

บัญชีบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ สาขาการสอบบัญชี
สถาบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คุณเรณู มีสิทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชี การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังสำเร็จการศึกษา ได้เริ่มทำงานที่บริษัทตรวจสอบบัญชีขนาดเล็กแห่งหนึ่งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และย้ายไปทำงานที่สำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ปิติเสวี จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด และบริษัท มหาชน (จำกัด) เป็นเวลา 4 ปี
เมื่อปี พ.ศ. 2556 มีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ส่งเสริมสนับสนุน ผลักดัน และพัฒนานักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับสากล โดยการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยมาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เป็นเวลา 3 ปี และปัจจุบันได้บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชี และบริหารงานบุคคล

Scroll to Top