แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นสถานที่อำนวยความสะดวก สนับสนุนเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนา โดยรวบรวมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบนวัตกรรมบริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางระบบนิเวศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน

พันธกิจ

ให้บริการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาแก่นักวิจัยและภาคเอกชน พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาและบุคคลากร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อภาคเอกชน บ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประวัติความเป็นมา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง 

Scroll to Top