แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง เป็นสถานที่อำนวยความสะดวก สนับสนุนเอกชนในการทำวิจัยและพัฒนา โดยรวบรวมนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างครบวงจร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ให้บริการงานออกแบบนวัตกรรมบริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งยังเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

วิสัยทัศน์

เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนําของภาคใต้ตอนบนในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่ยั่งยืน

พันธกิจ

ส่งเสริมการทําวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน
สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชนในการลงทุนทําวิจัยและพัฒนา

บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
กระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และส่งเสริมการนําผลงานเข้าสู่ระบบการคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยี เป็นปัจจัยหลักผ่านกระบวนการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่ง เป็นนักวิจัย นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ ใช้ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการสร้างธุรกิจฐานความรู้ในระดับชั้นนําของภูมิภาค

ประวัติความเป็นมา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศให้เข้มแข็ง 

Scroll to Top