ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง”

ชื่องานวิจัย : ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง
ชื่อนักวิจัย / สำนักวิชา : ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโลยี

ประเภททรัพย์สินทางปัญญา : อนุสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 2003001173

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และรักษาการแทนผู้อำนวยสถาบันวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผลงาน เรื่อง “ผนังคอมโพสิตแบบรังผึ้ง” ซึ่งเป็นผนังที่ใช้ในการก่อสร้างที่พักอาศัยและอาคารประเภทต่างๆ โดยทำหน้าที่กันขอบเขตของอาคาร ช่วยป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก อีกทั้ง ติดตั้งได้รวดเร็วโดยช่างทั่วไป เนื่องจากส่วนประกอบของผนังทุกชิ้นส่วนเป็นสำเร็จรูป และไม่ต้องมีการฉาบที่ผิว ซึ่งจะลดขั้นตอนการก่อสร้างลงได้มากและสามารถออกแบบใช้เป็นผนังรับแรงสำหรับบ้านพักอาศัย โดยไม่ต้องก่อสร้างคานหรือเสาแบบผนังดั้งเดิม ทำให้ผู้อยู่อาศัยสะดวก ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติม : https://sciencepark.wu.ac.th/archives/60326

Scroll to Top