เงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการเริ่มต้น

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนเพื่อต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทุนยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และทุนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณภคกุล ทวีวรรณ (ติ้ก)
0 7567 2915
pakakul.ta@wu.ac.th

Scroll to Top