โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจแล้วให้สามารถเร่งการเติบโตธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสถานที่ผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์) การจัดจำหน่าย (แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างการรับรู้ การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ) การบริหารจัดการธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล ต้นทุน การขนส่ง ภาษี และการจัดการบัญชี) โดยที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ ผ่านโปรแกรมสนับสนุนดังต่อไปนี้

เป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาของโปรแกรมไม่เกิน 12 เดือน โดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในหัวข้อต่อไปนี้

เดือนที่ 1-6
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เดือนที่ 7
พัฒนาแผนธุรกิจ
เดือนที่ 8
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
เดือนที่ 9-11
ทดลองตลาด
เดือนที่ 12
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล ต้นทุน การขนส่ง ภาษี และการจัดการบัญชี)
ผู้ดูแล Incubation

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณธีติมา ฉ้วนเจริญ (น้ำ)
0 7567 3578
theetima.ng@wu.ac.th

Scroll to Top