English EN Thai TH

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และคณะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และคณะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากสารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช”

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล และคณะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอนุสิทธิบัตร ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 ผลงาน เรื่อง “กรรมวิธีการสกัดคลอโรฟิลล์ออกจาก
สารสกัดบัวบกและสาบเสือโดยใช้น้ำมันพืช” ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นกรรมวิธีเพื่อให้กระบวนการเตรียมสารสกัดบัวบกและสาบเสือปราศจากคลอโรฟิลล์มีความซับซ้อนน้อยลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสารสกัดสมุนไพรได้