ร่วมงานวิจัยกับ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทำงานวิจัยร่วมกันภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยกว่า 20 ศูนย์ แต่ละศูนย์มีนักวิจัยที่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญใกล้เคียงกันเพื่อร่วมกันค้นคว้าและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในเชิงลึก ข้อมูลด้านล่างรวบรวมรายชื่อศูนย์ความเป็นเลิศและรายชื่อหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศไว้สำหรับให้ผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อเพื่อทำความร่วมมือ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไม้และวัสดุชีวภาพ
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
โทรศัพท์ 0-7567-2344, 0-7567-2304
E-mail : mnirundo@wu.ac.th 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร. หมุดตอเล็บ หนิสอ
โทรศัพท์ 0-7567-2931, 7-2005
E-mail: nmudtorl@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร.วิชิตพันธุ์ รองวงศ์
โทรศัพท์ 0-7567-2364, 0-7567-2304-5
E-mail: wichitpan.ro@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์
โทรศัพท์ 0-7567-2316, 7-2301
E-mail: cmanat@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร. นฤมล มาแทน
โทรศัพท์ 0-7567-2317, 7-2301
E-mail: nnarumol@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
หัวหน้าศูนย์ : รศ. ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี
โทรศัพท์ –
E-mail: dsatapor@wu.ac.th | aqua2552@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
โทรศัพท์ 0-7567-2977, 0-7567-2005
E-mail : jkrisana@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ
โทรศัพท์ 0-7567-2088, 0-7567-2005
E-mail: rsanaeg@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ
หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร.ยุทธนา เจริญรื่น
โทรศัพท์ 0-7567-2957, 0-7567-2299
E-mail: jyuttana@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร. จุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
โทรศัพท์ 0-7567-6216, 0-7567-2401-2
E-mail: chuthamat.ra@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศกัญชา กัญชง และกระท่อม
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
โทรศัพท์ 0-7567-2351, 0-7567-2301
E-mail : suraninpong@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไข้เลือดออกและสาธารณสุขชุมชน
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง
โทรศัพท์ 0-7567-2714 , 0-7567-2700-2703
E-mail : scharuai@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างเสริมสุขภาวะชุมชน
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2139, 0-7567-2101-5
E-mail : rachadaporn.jn@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอาง
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร.สมชาย สวัสดี
โทรศัพท์ 0-7567-2809
E-mail: somchai.sa@wu.ac.th

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิสและจุลชีพ
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน
โทรศัพท์ 0-7567-2618 , 0-7567-2602-4
E-mail : wiyadakwanhian@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศ การวิจัยด้านนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
โทรศัพท์ 0-7567-2687, 0-7567-2601-3
E-mail : rachasak.bo@wu.ac.th

ศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
หัวหน้าศูนย์: ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
โทรศัพท์: 0-7567-2671, 0-7567-2602-4
E-mail: manit.nu@wu.ac.th

ศูนย์วิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียว
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร.น.สพ. ฐานิสร์ ดำรงค์วัฒนโภคิน
โทรศัพท์ : 0-7567-6009, 0-7567-6001
E-mail : thanis.d@gmail.com

ศูนย์วิจัยพยาธิชีววิทยาโรคเขตร้อน
หัวหน้าศูนย์ : รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
โทรศัพท์ : 0-7567-2872, 0-7567-2801-4
E-mail : chuchard.pu@wu.ac.th

ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หัวหน้าศูนย์ : อาจารย์ ดร. คมกริบ หลงละเลิง
โทรศัพท์ : 0-7567-2650, 0-7567-2602-4
E-mail : khomkrip.lo@wu.ac.th

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
โทรศัพท์ 0-7567-2201-2
E-mail: pimlapas59@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร.สมใจ หนูผึ้ง สถานที่ติดต่อ : นักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0-7567-2245
E-mail: somjai.nupueng@gmail.com

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม
หัวหน้าศูนย์ : ผศ.ดร. วิทยา อาภรณ์
โทรศัพท์ 0-7567-6274, 0-7567-2401
E-mail: apwittaya@gmail.com

ศูนย์วิจัยภูมิสังคมและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
หัวหน้าศูนย์: ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ
โทรศัพท์: 0-7567-2098, 0-7567-2002-3
E-mail: ssiripor@mail.wu.ac.th

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถสืบค้นข้อมูลนักวิจัยและผลงานวิจัยได้จากฐานข้อมูลด้านล่างได้อีกด้วย

ค้นหานักวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์

ค้นหานักวิจัยจากสถาบันอื่น

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top