ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการรับจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอรับการคุ้มครอง, สืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร, ทำแผนที่สิทธิบัตร, และขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากนักทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ มีรายละเอียดขั้นตอนการใช้บริการและค่าธรรมเนียมดังนี้

ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เป็นระบบเพื่อการค้นหาข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเช่น
• เพื่อการสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร (patentability)
• ตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตร (infringement)
• เพื่อการเพิกถอนสิทธิบัตรและเพื่อการยื่นคัดค้านสิทธิบัตร (invalidity) ที่จะทำให้เสียผลประโยชน์
• เพื่อความอิสระในการดำเนินการ (freedom to operate) ในสิ่งที่เกี่ยวข้องในสิทธิบัตร
• รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (business information) เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1
เข้าไปที่เพจ
ขั้นตอนที่ 2
กดแท็บ DIP e-service
ขั้นตอนที่ 3
พิมพ์คำค้น (ยกตัวอย่างคำว่า “ความสุก”) ลงไปในกล่องค้นหา แล้วกดแว่นขยายเพื่อสืบค้น
ขั้นตอนที่ 4
เลือกกลุ่มข้อมูลที่เราสนใจ (จากตัวอย่างท่านจะเจอข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 26 รายการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 8 รายการ อนุสิทธิบัตร 17 รายการ และ ลิขสิทธิ์ 1 รายการ)
ขั้นตอนที่ 5
เลือกสิ่งประดิษฐ์ที่สนใจแล้วกดเข้าไป
ขั้นตอนที่ 6
เลือกแท็บรายละเอียดการประดิษฐ์ (หรือ แท็บเนื้อหาอื่นๆ ที่สนใจ)
ขั้นตอนที่ 7
กดแท็บ save all เพื่อดาวน์โหลด

โดยที่ระบบสืบค้นจะแสดงผลข้อมูลคำขอที่ได้มีการประกาศโฆษณาแล้วเท่านั้น ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ประดิษฐ์ที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและต้องการทราบสถานะการดำเนินการ ท่านสามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน 1368 แล้วแจ้งข้อมูลเลขที่คำขอของท่าน หรือ ลงทะเบียนใช้งานระบบ E-filing เพื่อเข้าดูสถานะดำเนินการการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นการประดิษฐ์ของตนเองได้

ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 แล้ว เลือก 3 เป็น “ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ” และ 4 ให้ระบุเป็นชื่อของตนเอง

สามารถทำได้ง่ายๆโดยให้ทำตามขั้นตอน 1-2 แล้ว เลือก 3 เป็น “ข้อถือสิทธิ” เพื่อเข้าถึงหัวใจของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งได้มีการถือสิทธิไปแล้ว หรือ “บทสรุป”เพื่อเข้าถึงภาพรวมของสิ่งประดิษฐ์ว่าตรงกับที่ท่านต้องการสืบค้นหรือไม่ และ 4 ให้ใส่ keywords หรือ คำค้นที่ท่านต้องการหา

การสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูงสำหรับนักประดิษฐ์ที่ต้องการค้นหาข้อมูลจากฐานสิทธิบัตรต่างประเทศซึ่งมีข้อมูลสิทธิบัตรมากมายทั่วโลก จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการในอนาคต หรือ ทำแผนที่สิทธิบัตร (patent mapping) เพื่อประโยชน์ในการคิดโจทย์วิจัย หรือเพื่อประเมินความใหม่และความเป็นไปได้ของการได้รับจดทะเบียนไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศ

ท่านที่ต้องการสืบค้นสิทธิบัตรด้วยโปรแกรมสืบค้นข้อมูลของ PatSnap ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ที่

(โดย IP IDE Center ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์) เรียนรู้วิธีการใช้งาน PatSnap ได้ที

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณพรรษกร ฉันทวีโรจน์ (เล็ก)
0 7567 3575 , 2927
npatsako@mail.wu.ac.th

Scroll to Top