วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

ศูนย์กลางในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้แบบครบวงจรให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยปฎิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ทั่วโลกเช่น  TISI, ASTM, ISO, JIS, และ EN

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่งตั้งเป็น
"ผู้ตรวจสอบอุตสาหกรรม" ให้กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 6 มาตรฐาน

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

มอก. 178-2549

แผ่นไม้อัด
(Veneer Plywood)

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

มอก. 180-2532

แผ่นใยไม้อัดแข็ง (Hard Fiberboards; Hardboardsw)

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

มอก. 876-2547

แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ (Flat Pressed Particle Boards)

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

มอก. 878-2537

แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์: ความหนาแน่นสูง (Cement Bonded Particle Board: High Density)

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

มอก. 966-2547

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (Medium Density Fibreboards; MDF)

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

มอก. 2423-2552

ไม้ยางพาราแปรรูป (Rubberwood Lumber)

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

ไม้จริง (Solid Wood)

 • Physical and mechanical propoties
 • % Boric Acid Equivalent in Rubberwood (มอก.2426-2552)
 • Chemical composition
 • pH and buffer capacity
 • Durability test against wood-boring insects
ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

ไม้ประกอบ (Wood Composites)

 • Screw with drawal resistance
 • Density
 • Bending strength
 • Formaldehyde emission (JIS A 1460, JAS 233)
 • Formaldehyde emission (EN 717-3)
ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

เครื่องเรือนไม้ (Wood Furniture)

 • Coating abrasion
 • Scratch test
 • Pencil hardness test
 • Gloss test
 • Chair bending test
 • Table test stand
ไม้ (ไม้จริง/ไม้ประกอบ/เครื่องเรือนไม้/กาวและสารเคลือบผิว) labs/wood

กาวและสารเคลือบผิว (Adhesive and Coating)

 • DSC Technique
 • Working Property
 • FTIR Technique

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการ (บาท/ชิ้น)

1.

Density / Specific gravity

100

2.

Moisture content

100

3.

Shrinkage and Sweling (Solid wood)

100

4.

Thickness swelling / Water absorption

150

5.

MOR and MOE in dry condition

400

6.

MOR and MOE in wet condition

500

7.

Compressive strength

200

8.

Tension strength

300

9.

Shear strength

200

10.

Hardness

200

11.

Internal bonding strength in dry condition

350

12.

Internal bonding strength: Boil test

450

13.

Surface soundness

300

14.

Nail or screw withdrawal

200

15.

Gluability test - Exterior type

500

16.

Gluability test - High humidity type

400

17.

Gluability test - Interior type

300

18.

Wettability by contact angle meter

100

19.

% BAE

1,000

20.

Formaldehyde content (EN 120)

1,500

21.

Formaldehyde emission (EN 717-3)

1,000

22.

Formaldehyde emission (JIS 5905/5908)

1,500

23.

Formaldehyde emission (JAS 233)

1,500

24.

Thermal Behavior of wood adhesive by DSC Technique

1,000

25.

Free formaldehyde in liquid adhesive

600

**หมายเหตุ : 

 1. งานปกติได้รับการทดสอบภายใน 14 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรายการทดสอบและปริมาณชิ้นทดสอบ
 2. งานเร่งด่วน อัตราค่าบริการคิดเป็นสองเท่าของราคาปกติ
 3. หน่วยงาาราชการหรือนักศึกษาที่มีหนังสือจากต้นสังกัด จะได้รับส่วนลด 25% ยกเว้นการทดสอบที่ใช้สารเคมี
 4. อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พยาธิวิทยาและอณูพันธุศาสตร์ Labs/medical

ห้องปฏิบัติการทดสอบไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

คุณกิจติญา กัลยาไสย
075-673671
wood@wu.ac.th

Scroll to Top