วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

ปฎิบัติตามมาตรฐานห้องปฎิบัติการ (Good Laboratory Practice / GLP) ตามหลักการ OECD; Organization for Economic  Co-operation and Development

บริการวิเคราะห์ทดสอบ

รองรับการบริการวิเคราะห์ทดสอบยา เครื่องสำอาง วัตถุดิบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร อาหาร ตลอดจนสารเคมีทางการเกษตรหรือในครัวเรือนที่ต้องการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของการวิเคราะห์ทดสอบไปสู่สากล

เป้าหมาย

  • ผู้ประกอบการในตลาดยาที่เป็นหน่วยงานของภาครัฐ เช่น องค์การเภสัชกรรม
  • ผู้ประกอบการในตลาดยาที่เป็นภาคเอกชน เช่น บริษัทผู้ผลิตยา
  • กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ด้านสมุนไพร และอาหาร
  • ผู้เพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร รวมทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
  • นักวิชาการ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
glp

มาตรฐานห้องปฎิบัติการ ((Good Laboratory Practice / GLP) ตามหลักการ OECD; Organization for Economic Co-operation and Development)

เป็นมาตรฐานที่ยอมรับเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมี การบริหารงานให้มีคุณภาพและมาตรฐานสากล ส่งผลให้ในอนาคผลิตผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

1.

ศูนย์ศึกษาชีวิประสิทธิผลและชีวสมมูล GLP labs/drugandcosmeticc

เครื่อง Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) Analysis /Mass Spectrometry (MS)
Model : 123035
Brand : Agilent Technologies

1,600 / ชั่วโมง

2,500 / ชั่วโมง

รูปภาพประกอบ

RIHS

ห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

คุณณัฐวรรณ คู่มณี (ฝน)
Tel : 0-7567-2596

Scroll to Top