วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการ

1.

Autoclave (หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ)

50 บาท ต่อชั่วโมง,
300 บาท ต่อวัน

2.

Bomb Calorimeter (เครื่องวิเคราะห์พลังงาน)

200 บาท ต่อชั่วโมง,
800 บาท ต่อวัน

3.

Stereo Microscope (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ)

50 บาท ต่อชั่วโมง,
300 บาท ต่อวัน

4.

Furnace (เตาเผา)

200 บาท ต่อชั่วโมง,
800 บาท ต่อวัน

5.

Hot air oven (ตู้อบแห้ง)

70 บาท ต่อชั่วโมง,
400 บาท ต่อวัน

6.

Mill (เครื่องบดตัวอย่าง)

100 บาท ต่อชั่วโมง,
400 บาท ต่อวัน

7.

Rotary Evaporator (เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศ)

100 บาท ต่อชั่วโมง,
400 บาท ต่อวัน

8.

pH Meter (เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง)

100 บาท ต่อชั่วโมง,
400 บาท ต่อวัน

9.

Water Bath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ)

100 บาท ต่อชั่วโมง,
400 บาท ต่อวัน

10.

กล้องจุลทรรศน์แบบคอมปาวด์ พร้อมชุดถ่ายภาพอัตโนมัติ

150 บาท ต่อชั่วโมง,
500 บาท ต่อวัน

บริการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง FT-IR

Fourier Transform Infrared Spectrometer; Perkin Elmer (Spectrum One)/ Bruker (Tensor 27)

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการต่อตัวอย่าง (บาท)

1.

ตัวอย่างที่ต้องเตรียมตัวอย่าง เช่น KBr disk, mulls, film, pellet

250

2.

ตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง (Attenuated Total Reflectance (ATR)

200

การทดสอบสารเคมีตกค้าง

1.

ฟอร์มาลิน

100

2.

บอแรกซ์

70

3.

สารฟอกขาว

70

4.

สารกันรา

70

5.

ยาฆ่าแมลง

150

6.

การทดสอบอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ และพิจารณาความเป็นไปได้ ก่อนทำข้อตกลง

-

** หมายเหตุ : วิธีทดสอบ เป็นชุดทดสอบสำเร็จรูป

บริการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง NMR

500 MHz, Avance NEO, Bruker Spectrometer

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการต่อตัวอย่าง (บาท)

ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ)

1.

Chloroform-d (CDCl3 )

250

2.

Acetone-d6 (CD3COCD3)

250

3.

Methanol-d6 (CD3OD)

250

4.

Water-d2 (D2O)

250

5.

Dimethyl sulfoxide-d6 (DMSO)

250

6.

ตัวทำละลายอื่นๆ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

-

ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg

1.

1H-NMR

250

2.

13C-NMR

800

3.

13C-DEPTQ

800

4.

13C-DEPT45

800

5.

13C-DEPT135

500

6.

13C-DEPT90

500

7.

2D techniques Correlation HSQC

800

8.

2D techniques Correlation HMQC

800

9.

2D techniques Correlation HMBC

800

10.

2D techniques COSY

800

11.

2D techniques NOESY

650

12.

2D techniques ROESY

500

13.

2D techniques TOCSY

500

14.

ราคาเหมาต่อชั่วโมง [เตรียม+run+process]

800

15.

ราคาเหมาต่อชั่วโมง [เตรียม+run+ไม่ process] ข้อมุลดิบ

700

16.

ตัวอย่างน้ำหนักน้อยกว่า 3 mg ในแต่ละ experiment คิดราคาเป็น 2 เท่า หรือคิดราคาตามเวลาที่ใช้วิเคราะห์โดย 1 ชั่วโมงคิดราคาข้อ 2.14 หรือ 2.15

-

** หมายเหตุ : หากต้องการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคอื่นๆ หรือใช้ตัวทำละลายอื่นๆ ให้สอบถามเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ก่อน

บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยตนเองในเวลาทำการ

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการ (บาท)
ค่าใช้เครื่องด้วยตัวเอง

1.

เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer, Perkin Elmer(Spectrum One)/ Bruker (Tensor 27)

100 บาท/ชั่วโมง, 500 บาท/วัน

2.

เครื่อง UV - Visible Spectrometer, Jasco V-630

40 บาท/ชั่วโมง, 200 บาท/วัน

3.

เครื่อง AAS, Analytikjena, Contraa 300/Novaa 350

150 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

4.

เครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer, Perkin Elmer/Optima 3300 DV

200 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

5.

เครื่อง Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer, Perkin Elmer/AAnalyst 800

200 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

6.

เครื่อง Ion Chromatography, Dionex/ IC DX-500

200 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

7.

เครื่อง High Performance Liquid Chromatography, WATER/2690 XE , WATER/2695, Thermo

100 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

8.

เครื่อง Gas Chromatograph, Varian/3800, Thermofinnigan/ TRACE GC, Agilent/6890N

100 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

9.

เครื่อง Gas Chromatograph -Mass Spectrometry, Agilent 7890N/ 5975C

200 บาท/ชั่วโมง, 1,000 บาท/วัน

10.

CNS Analyzer, Leco/TruSpec

200 บาท/ชั่วโมง, 1,000 บาท/วัน

11.

Fat/Oil Analyzer, Leco/TFE2000

200 บาท/ชั่วโมง, 1,000 บาท/วัน

12.

เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR), Bruker/Avance NEO 500 MHz

150 บาท/ชั่วโมง,
1,800 บาท/24 ชั่วโมง

13.

เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Hg), Leco AMA254

400 บาท/ชั่วโมง

14.

เครื่องวิเคราะห์พลังงาน (Auto Bomb), Leco AC500

150 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน

** หมายเหตุ :
1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง
2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ

standard-abbreviation

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
คุณวิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
Tel : 0-7567-3242

Scroll to Top