วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

ลำดับ

รายการ

วิธีทดสอบ

ค่าบริการต่อตัวอย่าง (บาท)

1.

Soil Texture (เนื้อดิน)

Hydrometer method

250

2.

pH (ความเป็นกรด-ด่าง)

1:2.5 in H2O

100

3.

Electrical Conductivity (ค่านำไฟฟ้า)

1:5 in H2O

100

4.

Organic matter (อินทรียวัตถุ)

Walkley & Black method

300

5.

C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)

AOAC 993.13

500

6.

Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด )

AOAC 993.13

500

7.

Total N และ C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)

AOAC 993.13

700

8.

Phosphorus (ฟอสฟอรัสทั้งหมด)

ย่อยด้วยกรด

450

9.

Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์)

Bray No. II

450

10.

Available S (กำมะถันที่เป็นประโยชน์)

สกัดด้วย KH2PO4

450

11.

โบรอนที่เป็นประโยชน์ (Available B)

Hot water extractable

450

12.

K (โพแทสเซียม), Na (โซเดียม), Ca (แคลเซียม) และ Mg (แมกนีเซียม)

สกัดด้วย 1 M NH4OAc วิเคราะห์ธาตุละ 450

450

13.

Fe (เหล็ก), Mn (แมงกานีส), Cu (ทองแดง) และ Zn (สังกะสี)

สกัดด้วย DTPA วิเคราะห์ธาตุละ 450

450

โลหะหนักเป็นพิษ

14.

Arsenic, As (สารหนู)

EPA Method 3050B,1996.

600

15.

Cadmium, Cd (แคดเมียม)

EPA Method 3050B,1996.

600

16.

Chromium, Cr (โครเมียม)

EPA Method 3050B,1996.

600

17.

Lead, Pb (ตะกั่ว)

EPA Method 3050B,1996.

600

18.

Mercury, Hg (ปรอท)

EPA Method 7473,2007.

600

**ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป

400

standard-abbreviation

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
คุณวิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
Tel : 0-7567-3242

Scroll to Top