วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

ลำดับ

รายการ

ค่าบริการต่อตัวอย่าง (บาท)

บริการวิเคราะห์ทดสอบดิน

1.

Specific Gravity

450

2.

Unit Weight

400

3.

Liquid Limit and Plastic Limit

650

4.

Moisture Content

350

5.

Shrinkage Limit

550

6.

Direct Shear (each specimen), Sand - Clay

500 - 750

Direct Shear (Series 4 specimens), Sand - Clay

1,750 - 2,750

7.

Compaction Per Mould

Standard Compaction (mould 4")

400

Modified Compaction (mould 4")

450

Standard Compaction (mould 6")

450

Modified Compaction (mould 6")

500

8.

CBR Penetration

Soaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified

2,000 - 2,250

Unsoaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified

1,750 - 2,000

9.

Consolidation

3,500

10.

Triaxial Test ( 1.4",2.0" specimens)

Soaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified

4,500

Soaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified

6,000

Soaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified

7,500

11.

Field Density Determination

First Hole

550

Each Additional Hole

500

12.

Seive Analysis

Dry Sieve

450

Wet Sieve

650

13.

Hydrometer Analysis

1,750

14.

การเจาะสำรวจดิน ขึ้นกับความลึกของหลุมเจาะ

-

บริการวิเคราะห์ทดสอบหินและกรวด

1.

Seive Analysis

450

2.

Specific Gravity and Absorption

450

3.

Abrasion Test by Los Angeles Machine

450

4.

Soundness Test

450

5.

Percentage Finer than No. 200 Sieve

450

6.

Unit Weight

450

7.

Clay Lump and Friable Particle in Aggregate

450

8.

Moisture Content

450

9.

Aggregate Impact Value , Aggregate Crushing Value

450

10.

Ten Percent Fines Value

450

11.

Flakiness and Elongation Indices

450

บริการวิเคราะห์ทดสอบทราย

1.

Seive Analysis

450

2.

Specific Gravity and Absorption

500

3.

Organic impurities

300

4.

Soundness Test

2,000

5.

Percentage Finer than No. 200 Sieve

350

6.

Unit Weight

350

7.

Clay Lump and Friable Particle in Aggregate

350

8.

Moisture Content

300

**หมายเหตุ : 

  1. ในกรณีการทดสอบนอกสถานที่ เจ้าของงานจะต้องรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ด้วย
  2. หากลูกค้าต้องการฝากตัวอย่างให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดูแลรักษา ก่อนการทดสอบ จะต้องเพิ่มค่าดูแลรักษาตัวอย่างละ 25 บาท
  3. รับตรวจสอบอาคารพร้อมออกหนังสือรับรองการตรวจสอบรวมทั้งรายการทดสอบนอกเหนือจากนี้กรุณาติดต่อคุณติณห์ เกื้อกาญจน์ วิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบ โทร 075-673201, 080-4964541
standard-abbreviation

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

คุณติณห์ เกื้อกาญจน์ 
(วิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบ)
Tel : 075-673201, 080-4964541

Scroll to Top