วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

Research Institute for Health Sciences, Walailak University บริการด้วยใจที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

บริการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

บริการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ

1.

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

อาจารย์/นักวิจัย 1,000 บาท
นักศึกษา 500 บาท

3,500 บาท

2.

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์

อาจารย์/นักวิจัย 1,000 บาท

3,500 บาท

3.

ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ

อาจารย์/นักวิจัย 1,000 บาท

3,500 บาท

บริการการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1.

ประเภทสัตว์ทดลอง Mice, Hamster

20 บาท/ตัว/วัน

30 บาท/ตัว/วัน

2.

ประเภทสัตว์ทดลอง Rat, Guinea pig

30 บาท/ตัว/วัน

40 บาท/ตัว/วัน

3.

ประเภทสัตว์ทดลอง Rabbit

30 บาท/ตัว/วัน

40 บาท/ตัว/วัน

** หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. อาหารสัตว์ทดลอง, วัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง, น้ำดื่ม และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสัตว์ทดลอง

บริการการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1.

ประเภทสัตว์ทดลอง Mice, Hamster

200 บาท/ตัว/วัน

250 บาท/ตัว/วัน

2.

ประเภทสัตว์ทดลอง Rat, Guinea pig

300 บาท/ตัว/วัน

350 บาท/ตัว/วัน

3.

ประเภทสัตว์ทดลอง Rabbit

300 บาท/ตัว/วัน

350 บาท/ตัว/วัน

** หมายเหตุ : อัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการป้อนสารทางปาก, การฉีดสารใต้ผิวหนัง, การฉีดสารผ่านช่องท้อง, การฉีดสารเข้าเส้นเลือดดำบริเวณหาง, การทำสลบสัตว์, การเจาะเก็บเลือดจากหัวใจ, การเจาะเก็บเลือดจากใบหู, การเจาะเก็บเลือด ปลายหาง, การการุณยฆาต และการกำจัดซากสัตว์ทดลอง ยกเว้น อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยจะต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น หลอดเก็บเลือด, capillary tube, slide, micro-centrifuge tube, centrifuge tube, cryotube เป็นต้น 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการเก็บอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลอง ยกเว้น กรณีที่ผู้วิจัยต้องการจัดเก็บ อวัยวะไว้ในน้ำยารักษาสภาพพิเศษ ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ และน้ำยารักษาสภาพสำหรับจัดเก็บอวัยวะมาเอง

RIHS

ห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

คุณณัฐวรรณ คู่มณี (ฝน)
Tel : 0-7567-2596

Scroll to Top