ร่วมงานวิจัยกับภาคเอกชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้บริการนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคเอกชนอย่างครบวงจร กระบวนการสร้างความร่วมมือที่นักวิจัยจะได้รับเริ่มจากการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อสำรวจโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน, จัดกิจกรรมจับคู่นักวิจัยกับภาคเอกชน, สนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย, บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสัญญาวิจัยหรือข้อตกลงความร่วมมือ, สนับสนุนเงินทุนวิจัยบางส่วนและบริหารจัดการโครงการความร่วมมือตลอดอายุสัญญา

เลือกเมนู

ประกาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2566 กำหนดค่าบริหารจัดการโครงการวิจัยที่จะต้องนำส่งมหาวิทยาลัยไว้ดังนี้

  • โครงการวิจัยที่หน่วยงานภายนอกและนักวิจัยดำเนินงานร่วมกัน โดยโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการสร้างความสามารถทางวิชาการของผู้วิจัยและมหาวิทยาลัย หรือเกิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นเจ้าของ ให้คิดค่าบริหารจัดการโครงการในอัตราร้อยละ 10 ของยอดรวมของทุนหรือเงินสนับสนุนทั้งหมด (OH = 10/100*ยอดรวมของทุนหรือเงินสนับสนุนทั้งหมด)
  • โครงการวิจัยที่หน่วยงานภายนอกจ้างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการ โดยภาคเอกชนเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการวิจัยแต่เพียงผู้เดียว ให้คิดค่าบริหารจัดการโครงการในอัตราร้อยละ 15 ของยอดรวมของทุนหรือเงินสนับสนุนทั้งหมด (OH = 15/100*ยอดรวมของทุนหรือเงินสนับสนุนทั้งหมด)

ทั้งนี้ หากหน่วยงานภายนอกเป็นภาคเอกชนที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) ในอัตราร้อยละ 7 ของยอดรวมของทุนหรือเงินสนับสนุนทั้งหมด (vat=7/107*ของยอดรวมของทุนหรือเงินสนับสนุนทั้งหมด) ยกเว้นเป็นความประสงค์ของภาคเอกชนเองที่ไม่ต้องการจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศของส่วนการเงินและบัญชี 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยและภาคเอกชน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำสูตรการคำนวณต่างๆ ไว้ ดังนี้

กรณีที่ 1 ระบุงบสำหรับทำวิจัย แล้วคำนวณงบรวมของโครงการ

กรณีที่ 2 ระบุงบรวมของโครงการ แล้วคำนวณงบสำหรับทำวิจัย

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top