บริการวิเคราะห์และทดสอบทางวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

รหัสรายละเอียดราคาปริมาณความสามารถในการตรวจวัดหมายเหตุ
ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ และการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ
RIHS1ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ภายใน : อาจารย์/นักวิจัย 1,000 นักศึกษา 500 บาท
ภายนอก : 3,500 บาทWUSTP
RIHS2ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์ภายใน : อาจารย์/นักวิจัย 1,000 บาทCSE
ภายนอก : 3,500 บาทRIHS
RIHS3ค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพภายใน : อาจารย์/นักวิจัย 1,000 บาท
ภายนอก : 3,500 บาท
บริการการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
RIHS4ประเภทสัตว์ทดลอง Mice, Hamsterภายใน : 20 บาท/ตัว/วันอัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. อาหารสัตว์ทดลอง, วัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง, น้ำดื่ม และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสัตว์ทดลอง
ภายนอก : 30 บาท/ตัว/วัน
RIHS5ประเภทสัตว์ทดลอง Rat, Guinea pigภายใน : 25 บาท/ตัว/วันอัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. อาหารสัตว์ทดลอง, วัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง, น้ำดื่ม และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสัตว์ทดลอง
ภายนอก : 40 บาท/ตัว/วัน
RIHS6ประเภทสัตว์ทดลอง Rabbitภายใน : 25 บาท/ตัว/วันอัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. อาหารสัตว์ทดลอง, วัสดุรองนอนสัตว์ทดลอง, น้ำดื่ม และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่จำเป็นต่อสัตว์ทดลอง
ภายนอก : 40 บาท/ตัว/วัน
บริการการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
RIHS7ประเภทสัตว์ทดลอง Mice, Hamsterภายใน : 200 บาท/ตัวอัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการป้อนสารทางปาก, การฉีดสารใต้ผิวหนัง, การฉีดสารผ่านช่องท้อง, การฉีดสารเข้าเส้นเลือดดำบริเวณหาง, การทำสลบสัตว์, การเจาะเก็บเลือดจากหัวใจ, การเจาะเก็บเลือดจากใบหู, การเจาะเก็บเลือด ปลายหาง, การการุณยฆาต และการกำจัดซากสัตว์ทดลอง ยกเว้น อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยจะต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น หลอดเก็บเลือด, capillary tube, slide, micro-centrifuge tube, centrifuge tube, cryotube เป็นต้น 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการเก็บอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลอง ยกเว้น กรณีที่ผู้วิจัยต้องการจัดเก็บ อวัยวะไว้ในน้ำยารักษาสภาพพิเศษ ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ และน้ำยารักษาสภาพสำหรับจัดเก็บอวัยวะมาเอง
ภายนอก : 250 บาท/ตัว
RIHS8ประเภทสัตว์ทดลอง Rat, Guinea pig ภายใน : 300 บาท/ตัวอัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการป้อนสารทางปาก, การฉีดสารใต้ผิวหนัง, การฉีดสารผ่านช่องท้อง, การฉีดสารเข้าเส้นเลือดดำบริเวณหาง, การทำสลบสัตว์, การเจาะเก็บเลือดจากหัวใจ, การเจาะเก็บเลือดจากใบหู, การเจาะเก็บเลือด ปลายหาง, การการุณยฆาต และการกำจัดซากสัตว์ทดลอง ยกเว้น อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยจะต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น หลอดเก็บเลือด, capillary tube, slide, micro-centrifuge tube, centrifuge tube, cryotube เป็นต้น 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการเก็บอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลอง ยกเว้น กรณีที่ผู้วิจัยต้องการจัดเก็บ อวัยวะไว้ในน้ำยารักษาสภาพพิเศษ ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ และน้ำยารักษาสภาพสำหรับจัดเก็บอวัยวะมาเอง
ภายนอก : 350 บาท/ตัว
RIHS9ประเภทสัตว์ทดลอง Rabbitภายใน : 300 บาท/ตัวอัตราค่าบริการนี้ประกอบด้วย 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการป้อนสารทางปาก, การฉีดสารใต้ผิวหนัง, การฉีดสารผ่านช่องท้อง, การฉีดสารเข้าเส้นเลือดดำบริเวณหาง, การทำสลบสัตว์, การเจาะเก็บเลือดจากหัวใจ, การเจาะเก็บเลือดจากใบหู, การเจาะเก็บเลือด ปลายหาง, การการุณยฆาต และการกำจัดซากสัตว์ทดลอง ยกเว้น อุปกรณ์ที่ผู้วิจัยจะต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น หลอดเก็บเลือด, capillary tube, slide, micro-centrifuge tube, centrifuge tube, cryotube เป็นต้น 2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่อการใช้ในการเก็บอวัยวะต่างๆ ของสัตว์ทดลอง ยกเว้น กรณีที่ผู้วิจัยต้องการจัดเก็บ อวัยวะไว้ในน้ำยารักษาสภาพพิเศษ ผู้วิจัยจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาอุปกรณ์ และน้ำยารักษาสภาพสำหรับจัดเก็บอวัยวะมาเอง
ภายนอก : 350 บาท/ตัว
ค่าบริการงานด้านพยาธิวิทยา
RIHS10ค่าบริการจัดเตรียมเนื้อเยื้อทางพยาธิวิทยา Tissue Processing and Paraffin Sectioningภายใน : 300 บาท/ตัวอย่างการจัดเตรียมเนื้อเยื้อทางพยาธิวิทยา ขนาดความหนาไม่เกิน 10 μm
ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
RIHS11H&E Stainingภายใน : 150 บาท/ตัวอย่างการจัดเตรียมเนื้อเยื้อทางพยาธิวิทยา ขนาดความหนาไม่เกิน 10 μm
ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
ค่าบริการงานด้านอณูพันธุศาสตร์
RIHS12สกัดสารพันธุกรรม DNAภายใน : 300 บาท/ตัวอย่าง
ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
RIHS13สกัดสารพันธุกรรม RNAภายใน : 500 บาท/ตัวอย่าง
ภายนอก : 700 บาท/ตัวอย่าง
บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์
RIHS14ค่าบริการโดยใช้กล้อง Confocal laser scanning microscopeภายใน : 1,500 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 3,000 บาท/ชั่วโมง
RIHS15การวิเคราะห์สารตัวอย่างด้วยเทคนิค HPLCภายใน : 1,500 บาท/ตัวอย่าง1. ผู้รับบริการต้องจะต้องแนบสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างมาด้วย
2. ผู้รับบริการต้องจะต้องแนบสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างมาด้วย
3. การรับบริการวิเคราะห์และแยกสารประกอบ เจ้าหน้าที่บริการทำกราฟมาตรฐาน 5 จุด และฉีดตัวอย่าง 3 ครั้ง
ภายนอก : 2,500 บาท/ตัวอย่าง
RIHS16เครื่อง Mass Spectrometry (MS) /Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) Analysisภายใน : 800 บาท/ชั่วโมง1. อัตราค่าบริการคิดต่อ 1 ชั่วโมง โดยเศษเกินของชั่วโมงคิดเพิ่มเป็น 1 ชั่วโมง
ภายนอก : 1,600 บาท/ชั่วโมง2. อัตราค่าบริการที่คิดเป็น 1 วัน จะต้องใช้บริการติดต่อกันไม่เกิน 8 ชั่วโมง
RIHS17เครื่อง High Performance – Liquid Chromatography (HPLC)ภายใน : 500 บาท/ชั่วโมง3. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทดแทนเมื่อเครื่องมือเกิดการช ารุด/เสียหาย เนื่องจากผู้ใช้งาน
ภายนอก : 1,600 บาท/ชั่วโมง4. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องมือ
RIHS18เครื่อง Flow Cytometerภายใน : 400 บาท/ชั่วโมง5. อัตราค่าบริการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน
ภายนอก : 1,000 บาท/ชั่วโมง
RIHS19เครื่อง High Intensity Ultrasonic Processorภายใน : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
RIHS20เครื่อง UV-VIS Spectrophotometerภายใน : 200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 350 บาท/ชั่วโมง
RIHS21เครื่อง Cryostatภายใน : 300 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 450 บาท/ชั่วโมง
RIHS22เครื่อง Tissue processingภายใน : 200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 350 บาท/ชั่วโมง
RIHS23เครื่อง Tissue stainingภายใน : 200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 350 บาท/ชั่วโมง
RIHS24เครื่อง Lyophilizerภายใน : 200 บาท/ชั่วโมง
ภายนอก : 350 บาท/ชั่วโมง
RIHS25เครื่อง Microtomeภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
RIHS26เครื่อง Microplate Reader Absorbance Modeภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
RIHS27เครื่อง Microplate Reader Fluorescence Modeภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ชั่วโมง
RIHS28เครื่อง Real-Time PCR (ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง )ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชั่วโมง
RIHS29เครื่อง Fluorescent microscopeภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
RIHS30เครื่องชั่งสำหรับงานวิเคราะห์ Analytical balance 6 ตำแหน่งภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชั่วโมง
RIHS30ค่าธรรมเนียมวัสดุสิ้นเปลืองภายใน : 300 บาท/เดือน
ภายนอก : 500 บาท/เดือน
การศูนย์ศึกษาชีวิประสิทธิผลและชีวสมมูล (GLP)
RIHS31เครื่อง Mass Spectrometry (MS) /Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS) Analysisภายใน : 800 บาท/ชั่วโมง1. อัตราค่าบริการคิดต่อ 1 ชั่วโมง โดยเศษเกินของชั่วโมงคิดเพิ่มเป็น 1 ชั่วโมง
2. อัตราค่าบริการที่คิดเป็น 1 วัน จะต้องใช้บริการติดต่อกันไม่เกิน 8 ชั่วโมง
3. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทดแทนเมื่อเครื่องมือเกิดการช ารุด/เสียหาย เนื่องจากผู้ใช้งาน
4. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับเครื่องมือ
5. อัตราค่าบริการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ภายนอก : 1,600 บาท/ชั่วโมง
Food Makerspace
RIHS32บริการโรงงานแปรรูปต้นแบบในกระบวนการอบแห้งอาหาร (Drying)ภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ต่อวัน
33ใช้ห้องปฏิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Cooking)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ต่อวัน
34ใช้ห้องปฏิบัติการในการกระบวนการบรรจุอาหาร (Packing)ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
วิเคราะห์ข้อมูลโภชนาการ
35ฉลากโภชนาการแบบย่อภายใน - ภายนอก : 6,700 บาท
36ฉลากโภชนาการแบบเต็มภายใน - ภายนอก : 12,000 บาท
37การทดสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารภายใน - ภายนอก : ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
38พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารภายใน - ภายนอก : ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
39การบริการให้คำปรึกษาภายใน - ภายนอก : ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูง
40เครื่องอบแห้งไมโครเวฟที่ความดันต่ำภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ชั่วโมง
41เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมอินฟาเรดภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
42เครื่องอบแห้งไมโครเวฟร่วมลมร้อนภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
43การออกแบบสร้างเครื่องมือ/อุปกรณ์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมภายใน - ภายนอก : 12,000 – 70,000 บาท/เดือน/คน
วัตถุดิบอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร วัตถุดิบอาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์
44Moisture (ความชื้น)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างAOAC 930.15
45Total Ash (เถ้าทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่างAOAC 942.05
46Crude Fiber (เยื่อใย)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างAOAC 962.09, 978.10
ภายใน - ภายนอก : ตัวอย่างเดียว 600 บาท/ตัวอย่างAOAC 962.09, 978.10
47Crude Fat (ไขมัน)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างAOAC 920.39, 954.02
48Crude Protein (โปรตีน)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างCombustion method/TKN
49Total Calories (พลังงาน)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAdiabatic Bomb Calorimeter
50Total Carbohydrate (คาร์โบไฮเดรต)ภายใน - ภายนอก : ตามรายการที่ต้องวิเคราะห์ บาท/ตัวอย่างจากการคำนวณ
51แร่ธาตุต่างๆ เช่น Iron, Fe (เหล็ก), Magnesium, Mg (แมกนีเซียม), Potassium, K (โพแทสเซียม), Sodium, Na (โซเดียม), Zinc, Zn (สังกะสี), Phosphorus, P (ฟอสฟอรัส)ภายใน - ภายนอก : ธาตุแรกของทุกตัวอย่าง 600 บาท/ตัวอย่างAOAC 984.27, 985.01
ภายใน - ภายนอก : ธาตุที่ 2 ขึ้นไปของทุกตัวอย่าง 300 บาท/ตัวอย่างAOAC 984.27, 985.02
52โลหะหนักเป็นพิษ เช่น Arsenic, As (สารหนู), Lead, Pb (ตะกั่ว),Cadmium, Cd (แคดเมียม), Chromium, Total : Cr (โครเมียม)ภายใน - ภายนอก : ธาตุแรกของทุกตัวอย่าง 700 บาท/ตัวอย่าง
ภายใน - ภายนอก : ธาตุที่ 2 ขึ้นไปของทุกตัวอย่าง 400 บาท/ตัวอย่าง
53pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAOAC
54Benzoic acid / Sorbic acid (กรดเบนโซอิก/กรดซอร์บิก)ภายใน - ภายนอก : HPLC 1500 บาท/ตัวอย่าง
ภายใน - ภายนอก : ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 1000 บาท/ตัวอย่าง
55Sugar (น้ำตาล) เช่น glucose, fructose, surcose, lactoseภายใน - ภายนอก : HPLC 1500 บาท/ตัวอย่าง
ภายใน - ภายนอก : ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 1,000 บาท/ตัวอย่าง
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (รายการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025)
56Hardness, Total as CaCO3 (ค่าความกระด้างทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAPHA,AWWA,WEF, 22nd 2012, p 2340 C.
57pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง)ภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ตัวอย่างAPHA, AWWA,WEF, 22nd 2012, p 4500-H+ B.
58Suspended Solids, Total : TSS (ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่างAPHA,AWWA,WEF, 22nd 2012, p 2540 D.
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
59Acidity, Total (ค่าความเป็นกรด)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างAWWA
60Alkalinity, Total (ค่าความเป็นด่าง) ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างAWWA
61Anion (ไอออนลบ) เช่น Cl-, F-, NO3- , SO4 2-ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ตัวอย่างAWWA (IC)
ภายใน - ภายนอก : ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 200 บาท/ตัวอย่างAWWA (IC)
62DO ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAWWA
63BOD5 (ค่าบีโอดี)ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างAWWA
64COD (ค่าซีโอดี) ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAWWA
65Color (สี) ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAWWA
66Conductivity (ค่าการนำไฟฟ้า)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAWWA
67Nitrogen, NH3 (แอมโมเนีย)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAWWA
68Nitrogen, Total : TKN (ค่าไนโตรเจนรวม)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างAWWA
69Oil & Grease (น้ำมันและไขมัน) ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างAWWA
70Phosphorus, Total (ฟอสฟอรัส)ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างAWWA
71Salinity (ค่าความเค็ม)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAWWA
72Solids, Total Dissloved : TDS (ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAWWA (Meter)
73Solids, Settleable (ปริมาณตะกอนหนัก) ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAWWA
74Solids, Total : TS (ปริมาณสารทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างAWWA
75Total Volatile Solids (ปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยได้)ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างAWWA
76Fixed Solids (ปริมาณของแข็งคงตัว)ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างAWWA
77SVIภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAWWA
78Sulfide (ปริมาณซัลไฟด์) ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAWWA
79Turbidity (ค่าความขุ่น)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAWWA
80Copper, Cu (ทองแดง)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAAS/ICPโลหะหนักทั่วไป
81Iron, Fe (เหล็ก)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAAS/ICPโลหะหนักทั่วไป
82Manganese, Mn (แมงกานีส)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAAS/ICPโลหะหนักทั่วไป
83Zinc, Zn (สังกะสี) และโลหะหนักอื่นๆภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAAS/ICPโลหะหนักทั่วไป
84Arsenic, As (สารหนู)ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่างICPโลหะหนักเป็นพิษ
85Cadmium, Cd (แคดเมียม)ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่างICPโลหะหนักเป็นพิษ
86Chromium, Total : Cr (โครเมียม)ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่างICPโลหะหนักเป็นพิษ
87Lead, Pb (ตะกั่ว) และโลหะหนักอื่นๆภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่างICPโลหะหนักเป็นพิษ
บริการวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา
88Total plate count ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง AWWA/AOAC/USP
89Fecal coliformภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างAWWA/AOAC
90Total coliformภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง AWWA/AOAC
91E.coliภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง AWWA/AOAC
92Salmonellaภายใน - ภายนอก : 850 บาท/ตัวอย่าง AOAC
93Staphylococcus aureus ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง AOAC
94Yeast & Mold ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง AOAC
95Enterococci (ในน้ำทะเล)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAWWA
การทดสอบสารเคมีตกค้าง
96ฟอร์มาลินภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างชุดทดสอบสำเร็จรูป
97บอแรกซ์ภายใน - ภายนอก : 70 บาท/ตัวอย่างชุดทดสอบสำเร็จรูป
98สารฟอกขาวภายใน - ภายนอก : 70 บาท/ตัวอย่างชุดทดสอบสำเร็จรูป
99สารกันราภายใน - ภายนอก : 70 บาท/ตัวอย่างชุดทดสอบสำเร็จรูป
100ยาฆ่าแมลงภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ตัวอย่างชุดทดสอบสำเร็จรูป
ค่าบริการการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอาหาร
111Drum dryer***ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ภายใน - ภายนอก : 2,500 บาท/ต่อวัน
112Freeze Dryer (เครื่องทำแห้งตัวอย่าง)ภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ต่อวัน
113เครื่องวัดสี ( color flex )ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
114Texture Analyzerภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
115เครื่องวัดความหนืด ( Brookfield viscometer )ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง
116เครื่องปิดฝากระป๋องภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
117หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบแนวนอน ( Retort )***ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ชั่วโมงรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ภายใน - ภายนอก : 2,500 บาท/ต่อวัน
118เครื่องไล่อากาศ (Exhauster)***ภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมงรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
119เครื่องวัดความหนืด ( Bost wick consistometer )ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
120เครื่องบรรจุถุงแบบสุญญากาศ***ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมงรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
121เครื่องบรรจุถุงแบบปรับสภาพบรรยากาศ***ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชั่วโมงรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ต่อวัน
122ตู้อบแห้ง (Tray dryer)ภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
123เครื่องวัดความหวาน ( Refracetrometer )ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่าง
124Homogenizer ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ต่อวัน
125Moisture Balance (เครื่องวัดความชื้นอัตโนมัติ)ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
126Water Activity Meter (เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ)ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
127เครื่องระเหยน้ำ (Steam jacket)***ภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมงรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
128เครื่องวัดความเค็ม (salinity )ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่าง
129เครื่องบดตัวอย่างแห้งภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ต่อวัน
130เครื่องสับผสมภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
131เครื่องบดเนื้อภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ต่อวัน
132เตาอบไฟฟ้าภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
133เครื่องทำเบเกอรี่และอุปกรณ์ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ต่อวัน
134slicerภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ต่อวัน
135ตู้รมควันภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ต่อวัน
136การทดสอบทางประสาทสัมผัส ( รับบริการขั้นต่ำ 2 ตัวอย่าง ทดสอบชิม-โดยใช้ผู้ทดสอบ30คน )***ภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ตัวอย่างรายการ *** ต้องจ่ายค่าวัสดุสิ้นเปลืองตามจริง
ผลิตภัณฑ์ไม้
137Density / Specific gravityภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชิ้น
138Moisture contentภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชิ้น
139Shrinkageภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชิ้น
140Swellingภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชิ้น
141Thickness swelling / Water absorptionภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชิ้น
142MOR and MOE in dry conditionภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ชิ้น
143MOR and MOE in wet conditionภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ชิ้น
144Compressive strengthภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชิ้น
145Tension strengthภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชิ้น
146Shear strengthภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชิ้น
147Hardnessภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชิ้น
148Internal bonding strength in dry conditionภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ชิ้น
149Internal bonding strength: Boil testภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ชิ้น
150Surface soundnessภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชิ้น
151Nail or screw withdrawalภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชิ้น
152Gluability test- Exterior typeภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ชิ้น
153Gluability test- High humidity typeภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ชิ้น
154Gluability test- Interior typeภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ชิ้น
155Wettability by contact angle meterภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชิ้น
156% BAE ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ชิ้น
157Formaldehyde content (EN 120)ภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ชิ้น
158Formaldehyde emission (EN 717-3)ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ชิ้น
159Formaldehyde emission (JIS 5905/5908)ภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ชิ้น
160Formaldehyde emission (JAS 233)ภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ชิ้น
161Thermal Behavior of wood adhesive by DSC Techniqueภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ชิ้น
162Free formaldehyde in liquid adhesiveภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ชิ้น
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
163 Soil Texture (เนื้อดิน) ภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่างHydrometer method
164 pH (ความเป็นกรด-ด่าง)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่าง1:2.5 in H2O
165Electrical Conductivity (ค่านำไฟฟ้า)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่าง1:5 in H2O
166Organic matter (อินทรียวัตถุ)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างWalkley&Black method
167C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
168Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด )ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
169Total N และ C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
170Phosphorus (ฟอสฟอรัสทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างย่อยด้วยกรด
171Available P (ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างBray No. II
172Available S (กำมะถันที่เป็นประโยชน์)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างสกัดด้วย KH2PO4
173โบรอนที่เป็นประโยชน์ (Available B)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างHot water extractable
174K (โพแทสเซียม), Na (โซเดียม), Ca (แคลเซียม) และ Mg (แมกนีเซียม)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างสกัดด้วย 1 M NH4OAc วิเคราะห์ธาตุละ
175Fe (เหล็ก), Mn (แมงกานีส), Cu (ทองแดง) และ Zn (สังกะสี)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างสกัดด้วย DTPA วิเคราะห์ธาตุละ
176Arsenic, As (สารหนู)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
177Cadmium, Cd (แคดเมียม)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
178Chromium, Cr (โครเมียม)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
179Lead, Pb (ตะกั่ว)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
180Mercury, Hg (ปรอท)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 7473,2007.โลหะหนักเป็นพิษ
ภายใน - ภายนอก : ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 400 บาท/ตัวอย่างEPA Method 7473,2007.โลหะหนักเป็นพิษ
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช
181เตรียมตัวอย่างภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างอบ, บด
182เถ้า (Ash)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างAshing
183ไนโตรเจนทั้งหมด (Total N)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
184C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
185Total N และ C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
186P (ฟอสฟอรัส), K (โพแทสเซียม), Na (โซเดียม),Ca (แคลเซียม) และ Mg (แมกนีเซียม) ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างย่อยด้วยกรด ธาตุละ
187Fe (เหล็ก), Mn (แมงกานีส), Cu (ทองแดง) และ Zn (สังกะสี)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างย่อยด้วยกรด ธาตุละ
188Sulphur (กำมะถันทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างwet digestion method
189B (โบรอน)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างdry ashing method
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์
190ขนาดของปุ๋ยภายใน - ภายนอก : 50 บาท/ตัวอย่างCATM01 หรือเทียบเท่า
191ความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างAOAC 950.01
192ปริมาณหินและกรวดภายใน - ภายนอก : 50 บาท/ตัวอย่างCATM01 หรือเทียบเท่า
193พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่นๆภายใน - ภายนอก : 50 บาท/ตัวอย่างCATM01 หรือเทียบเท่า
194ปริมาณอินทรียวัตถุภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างAOAC 967.05
195pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างAOAC 973.04
196EC : Electrical Conductivity (ค่าการนำไฟฟ้า )ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างBS EN 13038
197การย่อยสลายเสร็จสมบูรณ์ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างGermination Index
198C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
199Total N และ C/N (อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน)ภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
200Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
201Total P2O5 (ฟอสฟอรัสทั้งหมด )ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างย่อยด้วยกรด
202Total K2O (โพแทสเซียมทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างย่อยด้วยกรด
203 Na (โซเดียม), Ca (แคลเซียม), Mg (แมกนีเซียม), Fe (เหล็ก), Mn (แมงกานีส), Cu (ทองแดง) และ Zn (สังกะสี)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างย่อยด้วยกรด ธาตุละ
204B (โบรอน)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างICP
205Arsenic, As (สารหนู)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
206Cadmium, Cd (แคดเมียม)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
207Chromium, Cr (โครเมียม)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
208Lead, Pb (ตะกั่ว)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 3050B,1996.โลหะหนักเป็นพิษ
209Mercury, Hg (ปรอท)ภายใน - ภายนอก : 600 บาท/ตัวอย่างEPA Method 7473,2007.โลหะหนักเป็นพิษ
ภายใน - ภายนอก : ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป 400 บาท/ตัวอย่าง
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างปุ๋ยเคมี
210pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
211ความชื้นภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
212Total N (ไนโตรเจนทั้งหมด)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างAOAC 993.13
213Total P2O5 (ฟอสฟอรัสทั้งหมด )ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
214Water soluble Pภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
215Available Pภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
216Citrate insoluble Pภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
217Water soluble Kภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
218Calcium Oxideภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
219Magnesium Oxideภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
220Boronภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างกรมวิชาการเกษตร
คอนกรีต
221การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตทรงลูกบาศก์ (15X15X15 cm. )ภายใน - ภายนอก : 125 บาท/ตัวอย่าง
222การทดสอบกำลังอัดคอนกรีตทรงกระบอก (15X30 cm.)ภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ตัวอย่าง
223การยิงคอนกรีตด้วย Schmidt Hammer (ต่อหนึ่งพื้นที่ทดสอบ)ภายใน - ภายนอก : 850 บาท/ตัวอย่าง
224การทดสอบคานคอนกรีต ( 15 x 15 x 50 cm.) ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
225Concrete Mix Design ( กำหนดส่วนผสม ไม่หล่อตัวอย่าง)ภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ตัวอย่าง
226Concrete Mix Design ( Test at 7th day and 28th day )ภายใน - ภายนอก : 3,000 บาท/ตัวอย่าง
227Compression Test Brick and Absorption Test of Brick ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
228Setting Time of Concrete (ไม่เติมน้ำยาหน่วงคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ตัวอย่าง
229Corring Test จุดทดสอบจุดแรกภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ตัวอย่าง
230จุดทดสอบถัดไปภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ตัวอย่าง
ซิเมนต์
231Specific Gravity of Cementภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
232Normal Consistency and Setting Time of Hydraulic Cement (ชุดละ)ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ตัวอย่าง
233Tensile or Compressive Strength of Mortar ( Test at 3th day and 7th day )ภายใน - ภายนอก : 1,250 บาท/ตัวอย่าง
ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
234แผ่นพื้นตัน มอก.828 (ไม่รวมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
235แผ่นพื้นตัน มอก.576 (ไม่รวมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 1,250 บาท/ตัวอย่าง
236แผ่นพื้นกลวง มอก.828 (ไม่รวมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 550 บาท/ตัวอย่าง
237แผ่นพื้นกลวง มอก.576 (ไม่รวมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ตัวอย่าง
238เสาเข็ม มอก.396 (ไม่รวมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
239หัวต่อเสาเข็ม ภายใน - ภายนอก : 750 บาท/ตัวอย่าง
240ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic Test)ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง
241ท่อคอนกรีตสำหรับงานรางระบายน้ำ มอก.128-2549 (ไม่รวมผลทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)ภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ตัวอย่าง
กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น : มอก.826 - 2531
242มิติ : ความกว้าง ความยาว หรือมิติในแนวแกนหลักสองแกนความหนาภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
243ความหนาของชั้นของผิวหน้าภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
244ลักษณะทั่วไป ( ตรวจพินิจ )ภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
245ความต้านแรงอัด : สภาพเปียกภายใน - ภายนอก : 750 บาท/ตัวอย่าง
246ตามขวาง : สภาพแห้งภายใน - ภายนอก : 650 บาท/ตัวอย่าง
247การดูดซึมน้ำ ( มอก.378 ) ภายใน - ภายนอก : 650 บาท/ตัวอย่าง
248ความทนการขัดสี (มอก.38)ภายใน - ภายนอก : 650 บาท/ตัวอย่าง
โลหะ
249Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 6 mmภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
250Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 9 mmภายใน - ภายนอก : 120 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
251Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 10,12 mmภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
252Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 15,16 mmภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
253Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 19,20 mmภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
254Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 22 mmภายใน - ภายนอก : 275 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
255Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 25 mmภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
256Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 28 mmภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
257Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 32 mmภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
258Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 35 mmภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
259Tensile Test (Round or Deformed Bar , Rolled Mild Steel Bar) 40 mmภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่างTensile Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 80 ซม.)
260Wire and Stranded - Single wireภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ตัวอย่าง
261Wire and Stranded - Strand ขนาด 9 - 9.5 mmภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
262Wire and Stranded - Strand ขนาด 12 - 12.5 mmภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
263Flat Bar หรือ เหล็กรูปพรรณ คิดอัตราโดยเทียบพื้นที่หน้าตัดกับพื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้น แต่ไม่ต่ำกว่า 250 บาท/ตัวอย่าง (ราคานี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งหรือกลึงชิ้นตัวอย่าง)ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
264Welded Bar คิดอัตราโดยเทียบพื้นที่หน้าตัดกับพื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้น แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท/ตัวอย่างภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
265Bending Test (ต้องส่งขนาดละ 3 ตัวอย่าง ความยาวอย่างน้อย 90 ซม.) คิดอัตราโดยเทียบพื้นที่หน้าตัดกับพื้นที่หน้าตัดเหล็กเส้น แต่ไม่ต่ำกว่า 250 บาท/ตัวอย่างภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
266ค่าทดสอบมิติทุกขนาดไม่เกิน 15 ซม.(เกินกว่านี้ขนาดละ 200 บาท)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่าง
ดิน
267Specific Gravity ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
268Unit Weightภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง
269Liquid Limit and Plastic Limitภายใน - ภายนอก : 650 บาท/ตัวอย่าง
270Moisture Contentภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
271Shrinkage Limitภายใน - ภายนอก : 550 บาท/ตัวอย่าง
272Direct Shear (each specimen), Sand - Clayภายใน - ภายนอก : 500 - 750 บาท/ตัวอย่าง
273Direct Shear (Series 4 specimens), Sand - Clayภายใน - ภายนอก : 1,750 - 2,750 บาท/ตัวอย่าง
274Compaction Per Mould - Standard Compaction (mould 4")ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง
275Compaction Per Mould - Modified Compaction (mould 4")ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
276Compaction Per Mould - Standard Compaction (mould 6")ภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
277Compaction Per Mould - Modified Compaction (mould 6")ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
278CBR Penetration - Soaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified ภายใน - ภายนอก : 2,000 - 2,250 บาท/ตัวอย่าง
279CBR Penetration - Unsoaked (Series of 3 Moulds), Standard - Modified ภายใน - ภายนอก : 1,750 - 2,000 บาท/ตัวอย่าง
280Consolidationภายใน - ภายนอก : 3,500 บาท/ตัวอย่าง
281Triaxial Test ( 1.4",2.0" specimens) - Uncoolidation Undrained UU ( Series of 3 specimens)ภายใน - ภายนอก : 4,500 บาท/ตัวอย่าง
282Triaxial Test ( 1.4",2.0" specimens) - Consolidation Undrained CU ( Series of 3 specimens)ภายใน - ภายนอก : 6,000 บาท/ตัวอย่าง
283Triaxial Test ( 1.4",2.0" specimens) - Consolidation Drained CD ( Series of 3 specimens)ภายใน - ภายนอก : 7,500 บาท/ตัวอย่าง
284Field Density Determination - First Holeภายใน - ภายนอก : 550 บาท/ตัวอย่าง
285Field Density Determination - Each Additional Holeภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
286Seive Analysis - Dry Sieveภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
287Seive Analysis - Wet Sieveภายใน - ภายนอก : 650 บาท/ตัวอย่าง
288Hydrometer Analysisภายใน - ภายนอก : 1,750 บาท/ตัวอย่าง
289การเจาะสำรวจดิน ขึ้นกับความลึกของหลุมเจาะภายใน - ภายนอก : สอบถามเจ้าหน้าที่ บาท/ตัวอย่าง
หินและกรวด
290Seive Analysisภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
291Specific Gravity and Absorptionภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
292Abrasion Test by Los Angeles Machineภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ตัวอย่าง
293Soundness Testภายใน - ภายนอก : 2,500 บาท/ตัวอย่าง
294Percentage Finer than No. 200 Sieveภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
295Unit Weight ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
296Clay Lump and Friable Particle in Aggregateภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
297Moisture Content ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ตัวอย่าง
298 Aggregate Impact Value , Aggregate Crushing Value ภายใน - ภายนอก : 750 บาท/ตัวอย่าง
299 Ten Percent Fines Value ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ตัวอย่าง
300Flakiness and Elongation Indicesภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
ทราย
301Seive Analysisภายใน - ภายนอก : 450 บาท/ตัวอย่าง
302Specific Gravity and Absorptionภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
303Organic impuritiesภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
304Soundness Testภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ตัวอย่าง
305Percentage Finer than No. 200 Sieveภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
306Unit Weight ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
307Clay Lump and Friable Particle in Aggregateภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
308Moisture Content ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
Calibraion of Compression Testing Machine
309ขนาด 0 - 2.5 ตันภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ตัวอย่าง
310ขนาด 2.5 - 5.0 ตันภายใน - ภายนอก : 2,500 บาท/ตัวอย่าง
311ขนาด 5.0 - 100 ตันภายใน - ภายนอก : 3,500 บาท/ตัวอย่าง
312ขนาด 100 - 200 ตันภายใน - ภายนอก : 5,000 บาท/ตัวอย่าง
อัตราค่าใช้เครื่องมือวิศวกรรมโยธาต่อวัน
313กล้องวัดมุมพร้อมขาตั้งภายใน - ภายนอก : 2,000 บาท/ตัวอย่างหมายเหตุ : 1. ในกรณีการทดสอบนอกสถานที่ เจ้าของงานจะต้องรับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก รวมทั้งเบี้ยเลี้ยงของเจ้าหน้าที่ด้วย 2. หากลูกค้าต้องการฝากตัวอย่างให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดูแลรักษา ก่อนการทดสอบ จะต้องเพิ่มค่าดูแลรักษาตัวอย่างละ 25 บาท 3. รับตรวจสอบอาคารพร้อมออกหนังสือรับรองการตรวจสอบรวมทั้งรายการทดสอบนอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อคุณติณห์ เกื้อกาญจน์ วิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบ โทร 075-673201, 080-4964541
314กล้องระดับพร้อมขาตั้งภายใน - ภายนอก : 1,500 บาท/ตัวอย่าง
315เครื่องมืออื่นๆ คิดที่ 1% ของราคาเครื่อง เริ่มต้นที่ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่าง
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (Field Emission Scanning Electron Microscope; FESEM)
316FESEM ค่าบริการใช้เครื่องต่อ 1 ชั่วโมง ภายใน - ภายนอก : 2,500 บาท/ชั่วโมงรุ่น Merlin compact, ยี่ห้อ Zeiss, EDX (Oxford, Aztec), EBSD (Oxford, Nordlys Max)
317FESEM ค่าบริการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EDS(เพิ่มการวิเคราะห์ mapping คิดตัวอย่างละ 200 บาท)ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท/ชั่วโมง
318FESEM ค่าบริการวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิค EBSD ภายใน - ภายนอก : 1,000 บาท
319FESEM ค่าแผ่น CD บันทึกข้อมูล ภายใน - ภายนอก : 50 บาท/แผ่น
320FESEM ค่าเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา (ตัวอย่างสด)ภายใน - ภายนอก : 900 - 1,500 บาท/ตัวอย่าง
321FESEM การทำแห้งด้วย Critical Point Dryerภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ครั้ง
322FESEM ฉาบทองภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ครั้ง
323FESEM ฉาบคาร์บอนภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ครั้ง
324FESEM ทำ Hot Mount Resin ขัดผิวและกัดกรดภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ครั้ง
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง FT-IR Fourier Transform Infrared Spectrometer; Perkin Elmer (Spectrum One)/ Bruker (Tensor 27)
325FT-IR ตัวอย่างที่ต้องเตรียมตัวอย่าง เช่น KBr disk, mulls, film, pelletภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
326FT-IR ตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง (Attenuated Total Reflectance (ATR)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่าง
บริการวิเคราะห์ตัวอย่างโดยใช้เครื่อง NMR
327NMR ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ) Chloroform-d (CDCl3 )ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ตัวอย่าง500 MHz, Avance NEO, Bruker Spectrometer
328NMR ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ) Acetone-d6 (CD3COCD3) ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/ตัวอย่าง
329NMR ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ) Methanol-d6 (CD3OD) ภายใน - ภายนอก : 350 บาท/ตัวอย่าง
330NMR ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ) Water-d2 (D2O)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ตัวอย่าง
331NMR ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ) Dimethyl sulfoxide-d6 (DMSO)ภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
332NMR ค่าเตรียมตัวอย่างพร้อมตัวทำละลายต่อ 1 ตัวอย่าง (ราคาเปลี่ยนแปลงตามราคาสารที่จัดซื้อ) ตัวทำละลายอื่นๆ ภายใน - ภายนอก : ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ บาท/ตัวอย่าง
333NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 1H-NMRภายใน - ภายนอก : 250 บาท/ตัวอย่าง
334NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 13C-NMRภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
335NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 13C-DEPTQภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
336NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 13C-DEPT45ภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
337NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 13C-DEPT135ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
338NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 13C-DEPT90ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
339NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques Correlation HSQCภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
340NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques Correlation HMQCภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
341NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques Correlation HMBCภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
342NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques COSYภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
343NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques NOESYภายใน - ภายนอก : 650 บาท/ตัวอย่าง
344NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques ROESYภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
345NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg 2D techniques TOCSYภายใน - ภายนอก : 500 บาท/ตัวอย่าง
346NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg ราคาเหมาต่อชั่วโมง [เตรียม+run+process]ภายใน - ภายนอก : 800 บาท/ตัวอย่าง
347NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg ราคาเหมาต่อชั่วโมง [เตรียม+run+ไม่ process] ข้อมุลดิบภายใน - ภายนอก : 700 บาท/ตัวอย่าง
348NMR ค่าวิเคราะห์ (ไม่รวมค่าตัวทำละลาย) น้ำหนักตัวอย่างไม่น้อยกว่า 3 mg ตัวอย่างน้ำหนักน้อยกว่า 3 mg ในแต่ละ experiment คิดราคาเป็น 2 เท่า หรือคิดราคาตามเวลาที่ใช้วิเคราะห์โดย 1 ชั่วโมงคิดราคาข้อ 2.14 หรือ 2.15ภายใน - ภายนอก : ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
บริการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยตนเองในเวลาทำการ
349เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrometer, Perkin Elmer(Spectrum One)/ Bruker (Tensor 27) ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง, 500 บาท/วัน1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
350เครื่อง UV - Visible Spectrometer, Jasco V-630 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 40 บาท/ชั่วโมง, 200 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
351เครื่อง AAS, Analytikjena, Contraa 300/Novaa 350 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
352เครื่อง Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer, Perkin Elmer/Optima 3300 DV ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
353เครื่อง Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometer, Perkin Elmer/AAnalyst 800 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
354เครื่อง Ion Chromatography, Dionex/ IC DX-500 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
355เครื่อง High Performance Liquid Chromatography, WATER/2690 XE , WATER/2695, Thermo ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
356เครื่อง Gas Chromatograph, Varian/3800, Thermofinnigan/ TRACE GC, Agilent/6890N ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
357เครื่อง Gas Chromatograph -Mass Spectrometry, Agilent 7890N/ 5975C ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง, 1,000 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
358CNS Analyzer, Leco/TruSpec ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง, 1,000 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
359Fat/Oil Analyzer, Leco/TFE2000 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง, 1,000 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
360เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR), Bruker/Avance NEO 500 MHz ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง, 1,800 บาท/24 ชั่วโมง1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
361เครื่องวิเคราะห์ปรอท (Hg), Leco AMA254 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 400 บาท/ชั่วโมง1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
362เครื่องวิเคราะห์พลังงาน (Auto Bomb), Leco AC500 ค่าใช้เครื่องด้วยตนเองภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง, 700 บาท/วัน 1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง 2. ประกาศอัตราค่าบริการนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น 3. กรณีใช้เครื่องมือ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการปฏิบัติงานด้วยคิดค่าบริการเพิ่มเป็นสองเท่าของราคาปกติ
ค่าบริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
363Autoclave (หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ)ภายใน - ภายนอก : 50 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/วัน
364Bomb Calorimeter (เครื่องวิเคราะห์พลังงาน)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 800 บาท/วัน
365Stereo Microscope (กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ)ภายใน - ภายนอก : 50 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 300 บาท/วัน
366Furnace (เตาเผา)ภายใน - ภายนอก : 200 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 800 บาท/วัน
367Hot air oven (ตู้อบแห้ง)ภายใน - ภายนอก : 70 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/วัน
368Mill (เครื่องบดตัวอย่าง)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/วัน
369Rotary Evaporator (เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศ)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/วัน
370pH Meter (เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/วัน
371Water Bath (อ่างควบคุมอุณหภูมิ)ภายใน - ภายนอก : 100 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 400 บาท/วัน
372กล้องจุลทรรศน์แบบคอมปาวด์ พร้อมชุดถ่ายภาพอัตโนมัติ ภายใน - ภายนอก : 150 บาท/ชั่วโมง
ภายใน - ภายนอก : 500 บาท/วัน
Scroll to Top