วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเคมี ด้วยวิธีการที่เป็นปัจจุบันและยอมรับตามมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยยึดแนวปฏิบัติตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เช่น การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบในตัวอย่างดังนี้

บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างน้ำ

recycling-water

น้ำและน้ำเสีย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม (สมอ.) เช่น การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง การหาค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด การหาค่าความกระด้าง บีโอดี ซีโอดี การวิเคราะห์ค่าสีและค่าการนำไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นต้น

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

วิธีทดสอบ

ค่าบริการต่อตัวอย่าง (บาท)

บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ (รายการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025)

1.

Hardness, Total as CaCO3 (ค่าความกระด้างทั้งหมด)

APHA,AWWA,WEF, 22nd 2012, p 2340 C.

300 บาท

2.

pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง)

APHA, AWWA,WEF, 22nd 2012, p 4500-H+ B.

150

3.

Suspended Solids, Total : TSS (ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด)

APHA,AWWA,WEF, 22nd 2012, p 2540 D.

250

บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ

1.

Acidity, Total (ค่าความเป็นกรด)

AWWA

200

2.

Alkalinity, Total (ค่าความเป็นด่าง)

AWWA

200

3.

Anion (ไอออนลบ) เช่น Cl-, F-, NO3- , SO4 2-

AWWA (IC)
ตัวอย่างที่ 2 ขึ้นไป

1,000
200

4.

DO

AWWA

300

5.

BOD5 (ค่าบีโอดี)

AWWA

400

6.

COD (ค่าซีโอดี)

AWWA

500

7.

Color (สี)

AWWA

100

8.

Conductivity (ค่าการนำไฟฟ้า)

AWWA

100

9.

Nitrogen, NH3 (แอมโมเนีย)

AWWA

300

10.

Nitrogen, Total : TKN (ค่าไนโตรเจนรวม)

AWWA

600

11.

Oil & Grease (น้ำมันและไขมัน)

AWWA

400

12.

Phosphorus, Total (ฟอสฟอรัส)

AWWA

400

13.

Salinity (ค่าความเค็ม)

AWWA

100

14.

Solids, Total Dissloved : TDS (ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด)

AWWA (Meter)

100

15.

Solids, Settleable (ปริมาณตะกอนหนัก)

AWWA

100

16.

Solids, Total : TS (ปริมาณสารทั้งหมด)

AWWA

200

17.

Total Volatile Solids (ปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยได้)

AWWA

400

18.

Fixed Solids (ปริมาณของแข็งคงตัว)

AWWA

400

19.

SVI

AWWA

300

20.

Sulfide (ปริมาณซัลไฟด์)

AWWA

300

21.

Turbidity (ค่าความขุ่น)

AWWA

100

โลหะหนักทั่วไป

22.

Copper, Cu (ทองแดง)

AAS/ICP

300

23.

Iron, Fe (เหล็ก)

AAS/ICP

300

24.

Manganese, Mn (แมงกานีส)

AAS/ICP

300

25.

Zinc, Zn (สังกะสี) และโลหะหนักอื่นๆ

AAS/ICP

300

โลหะหนักทั่วไป

26.

Arsenic, As (สารหนู)

ICP

350

27.

Cadmium, Cd (แคดเมียม)

ICP

350

28.

Chromium, Total : Cr (โครเมียม)

ICP

350

29.

Lead, Pb (ตะกั่ว) และโลหะหนักอื่นๆ

ICP

350

standard-abbreviation

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
คุณวิธัญญรัชฎิ์ บุญทองช่วย
Tel : 0-7567-3242

Scroll to Top