วิเคราะห์และทดสอบในห้องปฏิบัติการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และทุนวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยผลิตงานวิจัยจากโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของภาคเอกชน และสนับสนุนให้ภาคเอกชนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เลือกเมนู

บริการงานด้านพยาธิวิทยา

Tissue Processing

Paraffin Sectioning

H & E Staining

บริการงานด้านอณูพันธุศาสตร์

สกัดสารพันธุกรรม DNA

สกัดสารพันธุกรรม RNA

Confocal laser scanning microscope

HPLC

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

รายการ

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายนอก

บริการงานด้านพยาธิวิทยา

1.

ค่าบริการจัดเตรียมเนื้อเยื้อทางพยาธิวิทยา
Tissue Processing and Paraffin Sectioning

250 บาท/ตัวอย่าง

300 บาท/ตัวอย่าง

2.

H&E Staining

100 บาท/ตัวอย่าง

150 บาท/ตัวอย่าง

** หมายเหตุ :
การจัดเตรียมเนื้อเยื้อทางพยาธิวิทยา ขนาดความหนาไม่เกิน 20-30 μm

ค่าบริการงานด้านอณูพันธุศาสตร์

3.

สกัดสารพันธุกรรม DNA

300 บาท/ตัวอย่าง

500 บาท/ตัวอย่าง

4.

สกัดสารพันธุกรรม RNA

500 บาท/ตัวอย่าง

700 บาท/ตัวอย่าง

ค่าบริการงานด้านอณูพันธุศาสตร์

5.

ค่าบริการโดยใช้กล้อง Confocal laser scanning microscope (CLSM)

1,500 บาท/ตัวอย่าง

3,000 บาท/ตัวอย่าง

6.

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค HPLC

1,500 บาท/ตัวอย่าง

2,500 บาท/ตัวอย่าง

** หมายเหตุ :
1. ผู้รับบริการต้องเตรียมตัวอย่างและสารมาตรฐานมาด้วยตนเอง
2. ผู้รับบริการต้องจะต้องแนบสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ตัวอย่างมาด้วย
3. การรับบริการวิเคราะห์และแยกสารประกอบ เจ้าหน้าที่บริการทำกราฟมาตรฐาน 5 จุด และฉีดตัวอย่าง 3 ครั้ง

RIHS

ห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

คุณณัฐวรรณ คู่มณี (ฝน)
Tel : 0-7567-2596

Scroll to Top