ร่วมงานวิจัยกับ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

วิศวกรรมและเทคโนโลยี
0 7567 2916
malisa.ca@wu.ac.th

สนับสนุนทุน ITAP, Co-Research
0 7567 2916
kraison.ni@wu.ac.th

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
0 7567 2916
nattaporn.wu@wu.ac.th

สนับสนุนทุน TM, IRTC
0 7567 2916
jatuporn.su@wu.ac.th

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top