ร่วมงานวิจัยกับ ม.วลัยลักษณ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดแนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากผลงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชนไว้โดยพิจารณาจากสัดส่วนการลงทุนวิจัยไว้ดังนี้

**การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th

Scroll to Top