โปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการผู้ประกอบการที่เริ่มดำเนินธุรกิจแล้วให้สามารถเร่งการเติบโตธุรกิจได้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการผลิต (พัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสถานที่ผลิต มาตรฐานผลิตภัณฑ์) การจัดจำหน่าย (แผนธุรกิจกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างการรับรู้ การเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย การสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ) การบริหารจัดการธุรกิจ (การบริหารงานบุคคล ต้นทุน การขนส่ง ภาษี และการจัดการบัญชี) โดยที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์ ผ่านโปรแกรมสนับสนุนดังต่อไปนี้

ผู้ดูแล Incubation

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณธีติมา ฉ้วนเจริญ (น้ำ)
0 7567 3578
[email protected]

Scroll to Top